Prosinec 2017

Centrum MARTIN o.p.s

18. prosince 2017 v 8:09 | MŠpa |  17 Organizace v UR

Centrum MARTIN o.p.s

Pomocí pestré nabídky vzdělávacích a volnočasových aktivit a kurzů nabízí mladým lidem další vzdělávání, přípravu při hledání zaměstnání i smysluplné trávení volného času.

Aktuálně pořádá dva vzdělávací programy zaměřené na vstup klientů s postižením na trh práce s tréninkovým zaměstnáním v Obchodě s dárky nebo v Kavárně, podpořených z ESF v ČR. Dále nabízí poradenské služby lidem s hendikepem v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce a pomáhá se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením, především pak osob s kombinovaným nebo mentálním postižením.

Nabízí:

- Poradenské centrum

- Centrum pro volnočasové aktivity

- Kurzy

- Odborné úiliště

- Tréninkový obchod

- Trénikovou kavárnu

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

17. prosince 2017 v 13:55 | JaSu |  17 Organizace v UR
CZEPA je nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře po poranění míchy z celé ČR.
Organizace byla založena v roce 1990 pod názvem Svaz paraplegiků. V roce 1994 s pomocí pana Zdeňka Svěráka otevřeli Centrum informací a pomoci Paraple. Následně roku 2010, kdy došlo k transformaci Centra Paraple na samostatnou organizaci, začíná nová éra Svazu paraplegiků a v roce 2012 dochází k přejmenování
na Českou asociaci paraplegiků - CZEPA.
Snaží se o to, aby i lidé na vozíčku měli plnohodnotný život s rodinou, možností chodit do zaměstnání a také na volnočasoví aktivity.

Asociace realizuje řadu projektů. Mezi základní můžeme zařadit například informační a poradenský program pro vozíčkáře, který zahrnuje rady v oblasti kompenzačních a zdravotních pomůcek, bezbariérové úpravy domu, sociálně právní poradenství nebo ohledně lékařské a rehabilitační péči.

Významným projektem je podporované bydlení pro tetraplegiky a startovací bydlení, které je poskytované pro vozíčkáře krátce po úrazu páteře a míchy.

Poskytuje také zapůjčení kompenzačních pomůcek a automobilů s ručním řízením či edukační program pro veřejnost. Zajímavým projektem je mobilní aplikace "VozejkMap", ve které naleznou bezbariérová místa s navigací. Data do aplikace zadávají a následně i ověřují sami vozíčkáři.


Zdroje:
http://www.czepa.cz/

Rudolf Steiner

16. prosince 2017 v 17:53 | KlaWal |  17 Osobnost v UR
Rudolf Steiner (narozen 25.února 1861, zemřel 30. března 1925). Zakladatel anthroposofie (duchovní vědy), filosof, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel, esoterik. Inicioval mnoho nových směrů vycházejících z duchovních skutečností v mnoha oblastech - lékařství, zemědělství (tzv. biodynamické zemědělství), farmacii (anthroposofické lékařství), pedagogice (mj. vytyčil směr waldorfského školství), umění (eurytmie), architektuře i náboženství.

Rudolf Steiner se narodil v Kraljevci v tehdejším Rakousku-Uhersku (dnešním Chorvatsku) jako syn železničního úředníka. Studoval přírodní vědy na vídeňském Vysokém učení technickém, současně navštěvoval přednášky z oboru filosofie, literatury a dějin na Vídeňské univerzitě, z finančních důvodů však musel studium přerušit. V roce 1891 získal doktorát na univerzitě v Rostocku za práci v oboru filosofie. V letech 1890-1897 byl pověřen vydáváním Goethových přírodovědných děl. V roce 1894 vydal své stěžejní dílo Filosofie svobody. V roce 1900 začal působit v rámci Theosofické společnosti; intenzivně přednášel, a také psal knihy (mezi jeho stěžejní díla patří Theosofie z r. 1904 a Tajná věda v nástinu z r. 1909). V roce 1912 se Steiner rozešel s původní Theosofickou společností a založil vlastní Anthroposofickou společnost. Od Theosofické společnosti se lišila především zaměřením na západní esoteriku, zatímco Theosofická společnost se věnovala především esoterice Východu.

Od roku 1913 vedl stavbu dřevěného Goetheana v Dornachu u Basileje (Švýcarsko), kde postupně vzniklo velké anthroposofické centrum. V poslední etapě svého života se věnoval intenzivní přednáškové činnosti v mnoha městech řady evropských zemí a podněcování duchovní obnovy jednotlivých praktických oborů lidské činnosti. Steinerem založená anthroposofie u nás mohla v letech socialistického Československa (1948-1989) existovat jen v ilegalitě. Od listopadu 1989 se i u nás rozvíjí činnost anthroposofických iniciativ, k nimž také patří vydávání knih a zápisů přednášek Rudolfa Steinera (nakladatelství Fabula, Michael, Opherus atp.)

Rudolf Steiner zemřel v Dornachu u Basileje (Švýcarsko).

Steiner um 1905.jpg

Zdroj: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/rudolf-steiner-9964

Asistence o.p.s.

16. prosince 2017 v 16:24 | VeSn |  17 Organizace v UR
Asistence o.p.s. je organizací, která se zabývá pomocí lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let a to na území Prahy.

Osobní asistence není jediná služba, kterou tato organizace poskytuje. Nabízí také asistenci formou dobrovolnictví, dále podporované zaměstnávání, tranzitní program, ergoterapii
a poradenství.

Dobrovolnictví:
Organizace zprostředkovává dobrovolníky pro klienty všech jejich služeb - asistence na volnočasové aktivity, kulturní akce, doučování...

Podporované zaměstnávání:
Podporované zaměstnávání je časově omezená služba, určena pro lidi s tělesným
a kombinovaným postižením, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Podporu v rámci služby může čerpat taktéž zaměstnavatel (pracovní asistence).


Tranzitní program:
Tranzitní program je určen pro studenty středních škol, absolventy a lidi v produktivním věku s tělesným a kombinovaným postižením. Pomáhá uživatelům v dosažení jejich přání
a cílů např. v oblasti dalšího studia, pracovního uplatnění, trávení volného času, nebo bydlení.

Ergoterapie:
Ergoterapie je služba, která usiluje o maximální soběstačnost osob s jakýmkoliv typem postižení, zejména při provádění běžných denních činností. V rámci ergoterapie v Asistenci probíhají nácviky běžných denních i pracovních činností a tréninky kognitivních funkcí. Poskytují také poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek i úprav prostředí.

Poradenství:
Psychologické poradenství doplňuje sociální služby Asistence, o.p.s. Je zaměřeno
na psychologickou podporu dospívajících nebo dospělých lidí s tělesným nebo kombinovaným postižením, ale také na podporu jejich rodinných příslušníků, blízkých
a pečujících osob. Podpora je poskytována jak individuální, tak skupinovou formou.

Zdroj: http://www.asistence.org/sluzby

Camphill na soutoku, z.s.

16. prosince 2017 v 11:09 | NiKru |  17 Organizace v UR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
- 1 komunitní dům
- 1 rodina se 4 dětmi
- 11 uživatelů
- 13 spolupracovníků
- 11ha polností (statek)
- pracovní kůň Sympatia
- kráva Julie s telátkem
- Svíčkárna a textilní dílna
Komunitní život camphillů je založen na křesťanských ideálech a učení filosofa Rudolfa Steinera. Camphillské společenství se nachází v Českých Kopistech, vytváří a poskytuje příležitost lidem ze speciálními potřebami učit se, pracovat a společně žít v přátelském a respektujícím prostředí. Poskytováním sociálních služeb se tak camphillské společenství stává širším zázemím pro rodiny, které se musejí vypořádat s nesnadnou životní situací svých členů se speciálními potřebami. Toto společenství poskytuje dvě sociální služby a to chráněné bydlení a centrum denních služeb. V chráněném bydlení usilují o utváření životního prostoru pro spolužití lidí s běžnými i speciálními potřebami.
http://www.camphill.cz/

Život bez bariér

16. prosince 2017 v 0:17 | DeŠpa |  17 Organizace v UR
Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno roku 2004. Impulzem k založení sdružení byla snaha pana Josefa Fučíka (kterému se stal vážný zdravotní úraz vedoucí k těžkému, celoživotnímu postižení), pomoci i ostatním lidem se zdravotním postižením a seniorům vyrovnat se s jejich složitou situací.

Občanské sdružení se o zájmy zdravotně postižených a seniorů stará prostřednictvím nabídky sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář), doplňkových akcí a programů, vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené i lobbováním u orgánů místní správy, samosprávy, soukromých subjektů a široké veřejnosti za zlepšování životních podmínek této skupiny spoluobčanů.

Cílem je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti. Snaha vychází z individuálních možností, představ a přání jednotlivých klientů. V této snaze organizuje sdružení akce pro širokou veřejnost (společenské, kulturní, vzdělávací i akce pro žáky základních a středních škol).

Cílové skupiny pomoci:
osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným, sluchovým a zrakovým zdravotním postižením či s chronickým nebo s chronickým duševním onemocněním
senioři
rodinní příslušníci a osoby blízké pečující o zdravotně postižené a seniorní členy rodiny.

Mezi hlavní činnosti organizace patří:
obecné zastupování zdravotně postižených občanů a seniorů při obhajobě jejich zdravotních, hopodářských, pracovních, sociálních, kulturních, sportovních a jiných zájmů, vyplývajících ze specifiky jejich postižení
komplexní poradenská a informační činnost pro zdravotně postižené občany a seniory
zajišťování sociální rehabilitace zdravotně postižených občanů a seniorů
zajišťování společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí
pořádání přednášek, školení a seminářů.

Vedlejší činnosti:
zajišťování dopravy
pomoc při zajišťování ubytování a chráněného bydlení pro zdravotně postižené občany a osoby nacházející se ve složité životní situaci
provoz půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, chráněné a ergoterapeutické dílny.

http://zbb.cz/minulost-soucasnost-budoucnost-obcanskeho-sdruzeni-zivot-bez-barier

JK Počin, z.s.

14. prosince 2017 v 20:19 | LeŠpi |  17 Organizace v UR
JK Počin z.s. je jezdecký klub pro děti a mládež, který kouzlí úsměv na nejen dětských tvářích již 16 let.
Jedná se o neziskovou organizaci, jejíž zaměřením je jezdecký výcvik formou jezdeckého klubu. Děti tak pouze na koních nejezdí, ale také se o ně pravidelně starají a učí se vzájemné komunikaci a souznění se zvířaty a přírodou. Dalsí oblastí, kterou se jezdecký klub zabýva je hiporehabilitace, konkrétně hipoteraie, aktivity s využitím koní a paravoltiž.
Hipoterapie probíhá 2x týdně v dopoledních i odpoledních hodinách. Klienti jsou jak soukromí, tak dojíždí pravidelně některé organizace zabývající se aktivitami pro osoby s handicapem. Klub spolupracuje např. s Integračním centrem Zahrada, Chráněnou dílnou v Dolních Počernicích či ROSKOU.
Mezi nejčastější klienty patří osoby s DMO, míšními poruchami, svalovými dystrofiemi...
Dále se klub zabývá paravoltiží, jako jeden ze 3 klubů v Praze. Což je poměrně specifická disciplina pro osoby s handicapem, který může nabývat různých podob. Od ADHD, mentální retardace, DMO až po osoby s Downových syndromem či osoby s poruchou míchy a tedy s omezenou pohyblivostí.

JK Počin je členem:
České Jezdecké Federace (ČJF),
České Hiporehabilitační společnosti (ČHS)
České Asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS).

Stránky: www.jk-pocin.cz

Václav Frost

11. prosince 2017 v 4:11 | ZavPol |  17 Osobnost v UR
Václav Frost, též Wenzel Frost (4. února 1814 Nosálov - 21. června 1865 Konojedy), byl český a rakouský římskokatolický kněz, pedagog a průkopník "bilingvální výuky neslyšících"; během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu.
V letech 1826-1831 studoval na piaristickém gymnáziu v Kosmonosích. Dále studoval filozofii v Praze a nakonec teologii v kněžském semináři v Litoměřicích.V roce 1837 byl ustanoven kaplanem ve Mšeně. V blízké obci Libovice bylo několik neslyšících dětí a Frost se ujal jejich výchovy. Dosáhl takových výsledků, že se o něm dozvěděli i na Pražském ústavu pro hluchoněmé (pátém ústavu svého druhu v Evropě), kam byl v roce 1840 povolán za prvního učitele. Navštívil několik ústavů v Evropě a vytvořil vlastní metodu ve výuce znakového jazyka předběhl dobu. Zavedl metodu nazývanou: "Frostova kombinovaná metoda", nebo také "metoda česká" či "pražská", která je blízkým předchůdcem dnešní bilingvální metody ze Skandinávie.Znakový jazyk používal při vyučování některých předmětů, mimo jiné se zde také současně vyučovala artikulace, čtení a psaní. Byl si plně vědom, že neslyšící potřebují oboje, protože budou muset žít ve světě neslyšících i slyšících.
V období let 1849-1853 vydal řadu populárně naučných publikací: Jen s pravdou ven, Hniloba národa, Český Tomáš a německý Michl a Bděte, Antichrist zde!. Společně s Václavem Koťátkem vydal českoněmecký spis Člověk v podobenství(Der Mensch im symbol). Pro hluchoněmé žáky vydal Orbis pictus a dvoudílnou německou učebnici. Václava Frosta inspiroval v jeho pedagogických spisech "Franz Herrmann Cžech" a podle názvu díla "Orbis Pictus" lze soudit, že ho do velké míry inspiroval i učitel národů Jan Ámos Komenský. Pro četné zásluhy o hluchoněmé byl Václav Frost vyznamenán Zlatým záslužným křížem s korunou a jmenován čestným konstitučním radou Budějovickým.
Zemřel na tuberkulózu 21. června 1865. Místo úmrtí je uváděno jako Konojedy, Kozojedy u Černého Kostelce nebo Praha.

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova

11. prosince 2017 v 3:55 | ZavPol |  Organizace v UR
Úplně první školou v Čechách pro hluchoněmé byl - Ústav pro hluchoněmé v Praze - , který byl založen 7.12.1786, zednářskou lóží, pod vedením hraběte Kašpara Heřmana Künigla, který chtěl učinit nějaký dobročinný skutek a oslavit tím příjezd císaře Josefa II. Začínal se šesti chovanci a pronajali si místnosti ve II.patře domu č. 671, naproti Novoměstské radnici. Chovanci byli ve věku od 6 do 36 let. Karel Berger, který učil na škole od roku 1787 vyučoval pomocí prstové abecedy číst a psát. Pojmy vytvářel pomocí znaků, ohluchlí a nedoslýchaví žáci se učili i artikulaci. Od roku 1831 sídlil ústav v domě č. 669 na rohu Karlova náměstí a Žitné ulice. Protože však počet chovanců stále rostl, byl v roce 1838 zakoupen za 20 000 zlatých Faustův dům na Karlově náměstí.
V této škole, neboli ústavu jak se mu říkalo, probíhala výuka vždy pomocí znakového jazyka. Učitelé byli přesvědčeni o jeho velkém významu při výuce ohluchlých a neslyšících dětí ( chovanců ). Ve druhé polovině 19. stol. se také začali objevovat na škole mezi chovanci sami učitelé, kteří byli neslyšící. Tento trend na této škole převládá až do dnešní doby.
Dnes :
Na základě získaných zkušeností se vzděláváním sluchově postižených vytváříme metodiku vzdělávání tak, aby absolventi školy byli schopni samostatně existovat ve slyšící společnosti a odpovídajícím způsobem se do ní zapojili. Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK Praha a od roku 1992 jsme její fakultní školou a při přípravě budoucích učitelů využíváme veškeré moderní výuky a moderníh postupů. Dále spolupracujeme s Lékařskou fakultou UK Praha při přípravě lékařů tak, aby absolventi LF byli schopni se sluchově postiženými komunikovat a hlavně, aby uměli depistáží zajistit včasnou diagnostiku sluchové vady. Naši učitelé jsou plně kvalifikovanými odborníky pro práci se sluchově postiženými dětmi. Škola spolupracuje nejen se školami v Bratislavě, ve Vídni a v Berlíně, ale i s ostatními školami pro sluchově postižené. Škola je státní, přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zdroj: http://www.skolaholeckova.cz/historie-skoly.html

Pomocné tlapky o.p.s.

11. prosince 2017 v 0:30 | ARybová |  17 Organizace v UR
Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky vznikla v roce 2001 a je to proto jednou z nejstarších společostí, zabávající se výcvikem psů pro zdravotně postižené, v České republice.

Hlavní doménou Pomocných tlapek je právě výcvik asistenčních psů pro lidi s pohybovými problémy, kteří používají vozík, chodítka nebo hole, s úmyslem co nejvíce podpořit samostatnost těchto lidí.

Pomocné tlapky ale postupem času začaly rozšiřovat své pole působnosti a v dnešní době se věnují také Canistarpii, resp. pořádají Canisterapeutické zkoušky a týmy, které tytou zkoušky splní mohou následně pod záštitou této organizace provozovat caniserapii ve svém okolí. PT vysílají své týmy do rodin i organizací.

PT se aktivně podílejí na odborném poradenství úředníkům, zákonodárcům a výzkumným pracovníkům v oblasti lesgislativy týkající se asistenčních psů.

V neposlední řadě mají v portfoli i vzdělávací a osvětovou činnost široké veřejnosti.


http://www.pomocnetlapky.cz/cz/

HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.

10. prosince 2017 v 22:14 | ADun |  17 Organizace v UR
Posláním naší organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.

Helppes je profesionální nezisková organizace, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem, až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes poskytuje všechny své služby pomocí profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik psů, ale i pracovníků v sociálních službách s odborným vzděláním pro práci s osobami se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování sociální služby dle Zákona o sociálních službách a Standardů poskytování sociálních služeb, které odpovídají jak standardům českým, tak standardům mezinárodním, a kladou ty nejvyšší nároky na všechny pracovníky, spolupracovníky i dobrovolníky. Výcvik psů probíhá pod vedením Zuzany Daušové - dlouholeté držitelky zlatého odznaku Vzorného výcvikáře I. stupně, mezinárodní mistryně Rakouska a Slovenska ve výkonu psů, vítězky mnoha národních i mezinárodních "psích" soutěží.


http://www.helppes.cz/

Atypical

10. prosince 2017 v 18:54 | ARybova |  17 Umělecké dílo s tematikou ZP
Atypical je nový seriál od Netlixu, který začal vycházet v roce 2017.
Hlavní postavou je 18 letý Sam Garder, který trpí poruchou autistického spektra.
Děj se soustředí na fakt, že většina Samových vrstevníků si hledá partnery, a on začne také pociťovat potřebu se s někým sblížit. Protože si s touto situací ani Sam ani jeho rodina neví rady, dostává se často do vtipných i dramatických situací.
Pozadí seriálu vykresluje jako oprovdové hrdiny ale Samovu rodinu, především pak jeho mladší sestru. Ukazuje s čím vším se musí Samovo okolí poradit, a co všechno mu musí obětovat.


Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ieHh4U-QYwU

SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

10. prosince 2017 v 16:42 | MarVad |  17 Organizace v UR
Tato organizace poskytuje informace, rady, cvičí vodící psy a všeobecně učí žít bez zraku. Vznikla dne 16.6.1996 sloučením dvou do té doby celostátně působících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým postižením a nyní sdružuje na 10 000 členů.

Posláním organizace SONS je sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy, a dále poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.

Služby poskytuje členům i nečlenům organizace v následujících oblastech:
  • sociální práce mezi těžce zrakově postiženými občany včetně jejich vyhledávání a prvního kontaktu s nimi
  • základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem
  • speciální sociálně právní, pracovně právní poradenství
  • technické poradenství při výběru pomůcek pro zpracování informací včetně nácviku obsluhy takových zařízení
  • vydávání informačních časopisů v braillově písmu, zvukové podobě, zvětšeném černotisku a digitálním textu
  • provozování informačního systému a digitální knihovny přístupné na internetu
  • rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.)
  • výcvik vodicích psů a další služby jejich držitelům
  • služby osobní asistence (průvodcovská a předčitatelská služba)
  • odstraňování architektonických bariérZdroj: https://www.sons.cz/

Bílá vrána | The Black Balloon

9. prosince 2017 v 23:26 | KriSer |  17 Umělecké dílo s tematikou ZP

Bílá vrána (The Black Balloon)

Drama / Romantický
Austrálie / Velká Británie 2008

Patnáctiletý Thomas Mollison chce vyrůstat jako každý teenager v jeho věku. Má to ale těžké. Protože je jeho otec voják, rodina se často stěhuje a plachý chlapec se jen těžko sžívá s novým prostředím. Jeho život však ještě více ztrpčuje skutečnost, že jeho starší bratr Charlie je autista. Zatímco rodiče Charlieho dávno přijali, Thomas nikoli. Stydí se za něj a ve skrytu duše ho nenávidí. Pak ale potká Jackii, které Charlieho společnost nevadí.

Výsledek obrázku pro The Black Balloon

Sraz, z.s.

9. prosince 2017 v 12:04 | EŠ |  17 Organizace v UR

Sdružení SRAZ
- Společně za radostí a zdravím, z.s. vytváří prostor pro vzájemné setkávání a porozumění. Připravuje výchovně-vzdělávací a terapeutické programy s využitím zvířat pro děti, mládež, dospělé a osoby s postižením. Vede k zodpovědnému jednání k lidem a k přírodě, ke zdravému životnímu stylu. Jejich důležitým tématem je životní pohoda zvířat - welfare.
Posláním tohoto sdružení je propojovat svět lidí, zvířat a přírody do harmonického celku. Široká nabídka programů Sdružení SRAZ je určena především dětem a mládeži, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením.

Sdružení SRAZ, z.s. realizuje a rozvíjí:

•ekologicko-výchovné programy pro školy
•semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
•odborné praxe studentů (pedagogika, zootechnické obory aj.)
•prožitkové programy s využitím kontaktu a aktivit se zvířaty
•odborné semináře
•semináře pro širokou veřejnost
•činnost Klubu, kterou tvoří:
◦zájmové kroužky pro děti a mládež
◦lekce hiporehabilitace
◦kontaktní ježdění pro nejmenší
◦jezdecké lekce pro dospělé
◦cvičení na míčích
◦pobytové akce pro dospělé a rodiče s dětmi
◦vzdělávací akce
◦letní jezdecké tábory pro děti a mládež

•pracovní terapie na farmě pro klienty s postižením
•provoz zookoutku
•provoz farmy s původními českými plemeny
•propagaci huculských koní
•provoz ubytovny Toulcova dvora
•činnost s dobrovolníky
•akce pro veřejnost v SEV Toulcův dvůr - Dožínky, Mezinárodní den zvířat aj.
•spolupráci s ČZU v Praze
•péči o prostory areálu Toulcova dvora, koordinaci a správu Toulcova dvora ve spolupráci s dalšími členy Zájmového sdružení

Při činnostech a aktivitách, kterým se lidé ze sdružení SRAZ, z.s. věnují, usilují o tyto hodnoty:

1) Prostor pro osobnost
•Podpora zaměstnanců sdružení
•Integrace osob se zdravotním postižením
•Prostor pro získání nových znalostí a dovedností odběratelů služeb
•Respektování každé osobnosti

2) Odbornost
•Poskytování jedinečné, profesionálně zajištěné služby
•Vzdělaný tým se zájmem a praxí v dané problematice
•Spolupráce s odborníky a jinými organizacemi
•Celoživotní vzdělávání a předávání zkušeností

3) Welfare - životní pohoda nejen zvířat
•Zajištění životní pohody zvířat
•Výchova lidí v oblasti welfare
•Výcvik a práce se zvířaty se děje podle pravidel welfare
•Jde o jediné středisko s celoročním provozem farmy v Praze

4) Zážitková pedagogika
•Princip zážitkové pedagogiky se objevuje ve většině aktivit SRAZu
•Využívají koučování pedagogů, speciální metodiky pro lektory
•Zvířata jsou součástí týmu, je zde přímý kontakt se zvířaty
•Nabízí osobní nezprostředkovanou zkušenost
•Zážitek se stává prožitkem - lidé si lépe pamatují