Listopad 2017

Otevřená OKNA, z.ú.

30. listopadu 2017 v 22:25 | KaProx |  17 Organizace v UR

Občanské sdružení okna

Otevřená OKNA, z.ú. podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Členy jsou osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci….

Otevřená OKNA byla založena v roce 2003. V letech 2003 - 2007 pracovali zcela dobrovolnicky a zabývali se integrací, popřípadě inkluzí dětí s postižením do škol a do společnosti.
V roce 2007 se podařilo otevřít Chráněnou dílnu pro lidi s těžkým handicapem, kteří by neměli možnost uplatnění na otevřeném trhu práce.
V roce 2008 se zaregistroval a v lednu 2009 zahájil provoz Sociálně terapeutické dílny "Okénko".

V únoru 2010 se vedle chráněných dílen a sociálně terapeutické dílny zahájil provoz Chráněného bydlení pro 6 klientů ve třech dvoulůžkových pokojích. Dnes poskytuje sociální službu 12 obyvatelům s mentálním, tělesným, zdravotním nebo kombinovaným postižením a možnost získat a prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému a samostatnému životu.

Činnosti Otevřených OKEN, z. ú.:
· Chráněné dílny - zaměstnávání lidí s handicapem v Komunitním centru Okénko. Nabízí práci v pěti chráněných dílnách:
2. Textilní dílna - spolupracuje s výtvarnou dílnou. Vznikají zde tašky, polštářky,atd.

· Sociální služby - sociálně terapeutická dílna Okénko a chráněné bydlení v Jindřichově Hradci.
· Volný čas a dobrovolnictví - program Pět P, sportovní klub Kapři, D-Klub, dětský klub Růžička a klub Školáci.
· Pobytové akce - tábory pro děti s handicapem, rekreační pobyt pro dospělé osoby s handicapem.
· Doplňkové aktivity - vzdělávání týmu Oken, knihovna a půjčovna pomůcek.
· Mimořádné aktivity -projekt Šance pro každého - podpora dětí a dospívajících s cílem rozvinout a posílit jejich dovednosti a schopnosti důležité pro život.

Program Otevřených OKEN, z. ú.:

· Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí.
· Podpora aktivního způsobu života osob s handicapem
· Pořádání osvětových akcí, seznamujících širokou veřejnost s problematikou života zdravotně postižených lidí.
· Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem.
· Vyhledávání odborných kontaktů.
· Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální.
· Poradenství pro rodiny s handicapovanými členy.
· Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými členy.
· Pořádání benefičních akcí.
· Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci.
· Zaměstnávání osob s handicapem.
· Poskytování sociálních služeb.

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

25. listopadu 2017 v 21:16 | JitLej |  17 Organizace v UR
ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
A - akce
R - rehabilitace
P - pomoc
I - integrace
D - dobrovolnost
A - agape (křesťanské pojetí lásky, sounáležitost, sdílení, solidarita)
Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace pracující na bázi zapsaného ústavu a obecně prospěšné společnosti. Centrum ARPIDA poskytuje komplexní koordinovanou podporu v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným a kombinovaným postižením. Při naplňování svého poslání účelně propojuje a koordinuje péči v oblasti zdravotní, sociální a výchovně vzdělávací. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory).
Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního individuálního vývoje každého klienta (uživatel, žák, pacient) ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí a bez omezení přirozeného způsobu rodinného života (nejsme internátní zařízení).

Komplexní koordinovanou péči v duchu uceleného systému rehabilitace poskytují prostřednictvím:
· Střediska sociálních služeb
· Nestátního zdravotnického zařízení
· Škol a školských zařízení

Sociální služby centra ARPIDA, z.ú. jsou zajišťovány:
· denním stacionářem pro osoby s tělesným a hlubokým mentálním postižením při centru ARPIDA, z.ú.
· denním stacionářem pro osoby s tělesným a mentálním postižením při centru ARPIDA, z.ú.
· osobní asistencí pro klienty centra ARPIDA, z.ú.
· ranou péčí pro děti s tělesným a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku a jejich rodiny
· sociálně terapeutickými dílnami při centru ARPIDA, z.ú.
· sociální rehabilitací při centru ARPIDA, z.ú.
· odlehčovacími službami při centru ARPIDA, z.ú.
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
· zajišťuje výchovu a vzdělávání (pedagogické prostředky uceleného systému rehabilitace) dětem, žákům a studentům s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením
· sdružuje mateřskou školu, základní školu, základní školu praktickou, základní školu speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu, třídu přípravného stupně základní školy speciální, střední školu - dvouletou praktickou školu, školní družinu, speciálně pedagogické centrum, stanici zájmových činností a školní jídelnu
Zajišťuje léčebné prostředky uceleného systému rehabilitace
• individuální léčebný tělocvik (LTV)
• skupinový léčebný tělocvik
• ergoterapii
• vodoléčbu (hydroterapii)
• animoterapie
• termoterapii, magnetoterapii, akupresuru
• klinickou logopedii a psychologickou péči (ve spolupráci s SPC při centru ARPIDA)

Odkaz: http://www.arpida.cz/

Sloní muž (The Elephant Man)

18. listopadu 2017 v 21:21 | PeSta |  17 Umělecké dílo s tematikou ZP
Sloní muž je americké filmové drama z roku 1980 od režiséra Davida Lynche. Děj filmu je postaven na reálné postavě Josepha Merricka (ve filmu John Merrick), deformovaném muži žijícím ve viktoriánském Londýně. V některých případech se však děj oproti reálným základům trochu odchyluje k fikci.
Doktor Frederick Treves se zajímá o stvoření známé pod přezdívkou Sloní muž, kterého ukazuje majitel pouťového kabinetu kuriozit jako atrakci a vydělává na něm peníze. Treves se domluví s Bytesem (majitelem kabinetu), že za úplatek Sloního muže vyšetří. Bytes souhlasí a dr. Treves pošle poté pro Merricka drožku. Sloní muž - Joseph Merrick má velmi znetvořené tělo i obličej. Treves jej představí ostatním lékařům a popisuje jeho postižení. Brzy také zjistí, že je Merrick navzdory všeobecnému přesvědčení inteligentní muž bez jakéhokoliv mentálního postižení.
Po letech fyzického i psychického teroru je Merrick díky dr. Trevesovi konečně vysvobozen ze zajetí. Poznává "opravdový" svět a je okouzlen lidmi, kteří ho považují za sobě rovného.Mimo to je mu také umožněn trvalý pobyt v nemocnici, kde se později zjistí, že trpí chronickou obstrukční plicní nemocí.
Film končí scénou v nemocničním pokoji, když Merrick večer odstraní polštář, který používá ke spánku ve vzpřímené pozici (vzhledem k postižení nemůže bez rizika spát klasicky vleže), lehne si do postele a umírá s výjevem své matky pronášející uklidňující slova "Nic nezemře".

Děj je stylizovaný tak, aby poukázal na předpojatost proti "jiným" lidem, jako byl právě Merrick, ve společnosti a vyzývá k akceptování takovýchto odlišností.
Hlavní roli doktora Fredericka Trevese ztvárnil Antony Hopkins a postavu Johna Merricka bravurně zahrál John Hurts.
Tento černobílý expresionisticky laděný snímek získal vysokou popularitu jak u odborné kritiky, byl nominován na Oscara i v kategorii nejlepší film, tak u diváků a přinesl komerční úspěch.

Joseph Carey Merrick (1862 - 1890) pocházel z Leicesteru a abnormální vývoj u něj započal v prvních letech života. Mezi jeho projevy se řadilo zvětšení rtů, jedné paže a obou nohou, ztlustlá kůže a masivní kostní výrůstek na čele. Pád v dětském věku mu přivodil poškození kyčelního kloubu s následkem trvalého zhoršení chůze.
Merrickova rodina vysvětlovala synovy symptomy jako důsledek psychického traumatu, které jeho matka utrpěla v těhotenství, když ji v zábavním parku porazili a vystrašili sloni. Koncept tzv. "mateřského vtištění" (emoční prožitek těhotné ženy mohl trvale ovlivnit tělesný vývoj plodu) byl v 19.století ve Spojeném království stále běžný. Samotný Merrick si tuto víru o příčině své nemoci udržel po celý život.

Zemřel v dubnu 1890 ve věku 27 let. Jako oficiální příčina smrti bylo uvedeno udušení, ačkoli podle Trevese, který provedl pitvu, zemřel v důsledku zlomení vazu. Domníval se, že Merrick, který byl kvůli váze své hlavy nucen spát vsedě, chtěl zkusit spát vleže jako ostatní. Přesná příčina Merrickových tělesných deformací není známá. Po většinu 20.století převládal názor, že trpěl neurofibromatózou typu I. V roce 1986 byla předložena nová teorie, podle níž šlo o Proteův syndrom. Roku 2001 se objevila domněnka, že Merrick trpěl kombinací obou chorob. DNA testy jeho vlasů a kostí však nebyly jednoznačně průkazné.

Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

18. listopadu 2017 v 16:45 | PeSta |  17 Organizace v UR
Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. sídlí v obci Holubice, Praha-západ. Bylo založeno dne 3.10.2012 a vzniklo z dobrovolné skupiny nadšených lidí, kteří měli zájem o rozvoj znalostí a praktické provádění hipoterapie, jako léčebné rehabilitace na koni. Cílem je zkvalitňovat životy rodin s dětmi (s postižením), a to pomocí metod, jako je hiporehabilitace, ale i canisterapie, muzikoterapie aj. Nabízí tedy alternativy ke klasické rehabilitaci a zajišťuje rodičům možnost získat pro své dítě komplexní péči v oblasti motorické, ale i psychické a sociální.
Klienty Centra tvoří především děti, a to již od 3 měsíců věku. Hlavní zaměření je na neurologické a ortopedické diagnózy, dále na genetické onemocnění, poúrazové stavy či zrakové a sluchové postižení, zároveň i na lehké funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku. Každý klient projde vstupní fyzioterapeutickou prohlídkou a poté je zařazen do ambulantní hipoterapie.
Mirákl nabízí také kroužek pro děti AVK (Aktivity s využitím koně). Mohou se do něj zapojit děti, které již absolvovaly hipoterapii nebo i zcela bez předchozích zkušeností. Jedná se o terapii rozvíjející děti komplexně, především v oblasti sociálních dovedností, práce s vlastním tělem a respektu k pravidlům. Přesný cíl terapie je stanovován podle potřeb dítěte. Práce probíhá podle potřeby v menší dětské skupině nebo individuálně, důraz je kladen na rozvíjení spolupráce, sebepoznání a dobré vztahy mezi dětmi. Děti se také učí, že kůň není pouhý prostředek pro zábavu, ale partner, se kterým musí navázat vztah.
Mimoto se Mirákl věnuje i výzkumné činnosti a propagaci oboru hiporehabilitace. Spolupracuje s výzkumnou sekcí FTVS UK, podílí se na zpracovávání standardů péče v hipoterapii a aktivně podporuje setkávání odborné i laické veřejnosti na různých workshopech a kurzech.

http://www.chmirakl.cz/

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

18. listopadu 2017 v 0:10 | DeOzd |  17 Organizace v UR
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ je obecně prospěšná společnost s působností v Pardubickém kraji. Posláním této organizace je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžněho života na základě individuálních potřeb a možností.

Poskytované vzdělání:
Základní škola 1.a 2.stupeň
Základní škola praktická
Základní škola speciální
Přípravný stupeň základní školy

Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá

Doplňkové činnosti:
  • Muzikoterapeutický soubor Mlima Jua má asi 15 členů a působí ve škole SVÍTÁNÍ od roku 2005. Hraje především improvizace na lidové písně a etnickou hudbu. V současné době je Mlima Jua často doprovázena absolventy školy. Vystupuje na mnoha kulturních a společenských událostech.
  • Taneční soubor Amare školy SVÍTÁNÍ vznikl v roce 2000. Za dlouhou dobu svého působení nacvičil mnohé choreografie, například Dívka v modrém, Příběh hraček či Karneval v Riu. Taneční soubor vystupuje na mnoha společenských událostech.
  • Soubor břišních tanečnic existuje od roku 2010 a v roce 2014 se pojmenoval arabským názvem Lamia'h, což v překladu znamená třpyt. V současné době mají dívky v repertoáru několik choreografií. Soubor vystupuje na mnoha společenských událostech.
Odkaz: http://www.svitani.cz/

Kdybych měl křídla/If I Had Wings

17. listopadu 2017 v 22:10 | JitLej |  17 Umělecké dílo s tematikou ZP
Sedmnáctiletý Alex Taylor rád běhá a přeje si, aby mohl v tomto sportu reprezentovat střední školu. Velký problémem je však jeho nevidomost. Trénuje se svým otcem, policejním důstojníkem. Ten po chvíli zjistí, že svému synovi už nestačí, a snaží se mu najít vhodnějšího partnera. Pomoc přijde z nejneočekávanější strany. Alexův spolužák Brad Coleman má neustále problémy se zákonem, za opakované krádeže mu hrozí vězení. Alexův otec pod podmínkou, že bude s Alexem trénovat, pomůže vyváznout bez trestu.
Brad začíná s Alexem trénovat. Hned při prvním tréninku Alex padá na zem a způsobí si drobné poranění na hlavě. Jeho matka s dalším tréninkem nesouhlasí, jelikož se bojí o zdraví Alexe. Alexův táta jí ovšem přemluví a trénování pokračuje. Po chvíli jsou Alex s Bradem sehraný tým a přichází na první trénink školního běžeckého družstva. Po prvním kole trenérka zjišťuje, že Alex je pro tým velkou nadějí.

Alex s Bradem se zúčastňují prvního závodu, bohužel závod nedokončí, jelikož je jeden protivník nechce na dráze pustit před sebe a odstrčí je. Díky tomu Alex padá na zem a Brad napadá protivníka. Alexova matka zakáže další závodění, protože si myslí, že Brad je násilník. Pan Coleman přichází za Alexovou matkou, nakonec ji přemluví, aby souhlasila s dalšími závody. Alex se s Bradem zúčastní velkého závodu na jejich škole. Na závěrečné rovince Brad Alexe pouští a Alex dobíhá do cíle jako první.

Valdek o.p.s.

17. listopadu 2017 v 20:19 | MarZal |  17 Organizace v UR

Společnost Valdek o.p.s. se nachází ve Slatině, okres Litoměřice a zabývá se zooterapií. Své služby nabízí již od založení v roce 2002 a pokrývá oblast celého Ústeckého kraje. Pro provozování těchto služeb splňuje středisko náročné požadavky osob s tělesným, psychickým a sociálním postižením a to jak z hlediska kvalifikace zaměstnanců tak i vybavenosti areálu.

Posláním centra je poskytovat kvalitní sociální, vzdělávací, obecně aktivizační služby za účelem pomoci a podpory osobám se zdravotním postižením s hlavním cílem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Cílem je rozvíjet schopnosti uživatelů služeb při pracovních činnostech, zájmových a terapeutických aktivitách pomocí metody hiporehabilitace, obecně zooterapie a s využitím ostatních dostupných kvalitních metod (hipoterapie, canisterapie, ergoterapie, fyzioterapie, logopedie, atd.) a to vždy pod vedením odborně vzdělaných a proškolených pracovníků.

Cílovou skupinou jsou děti, mládež, dospělí a senioři s různými stupni zdravotního postižení (tělesné, psychické i sociální) z celého Ústeckého kraje, např.: klienti ústavů sociální péče, domovů důchodců, dětských domovů, LDN a jiných sociálně zdravotních zařízení, dále pak individuální rodiče s dětmi (převážně děti s kombinovanými vadami, klienti se speciálně - vzdělávacími potřebami). Klienti se speciálně - vzdělávacími potřebami.

Max a Kevin, 1998

12. listopadu 2017 v 20:28 | PolZav |  17 Umělecké dílo s tematikou ZP
Max a Kevin (The Mighty), USA, 1998

Režie: Peter Chelsom
Scénář: Charles Leavitt
Kamera: John de Borman
Hudba: Trevor Jones

Hrají: Harry Dean Stanton, Gena Rowlands, Elden Henson, Kieran Culkin, Sharon Stone, John Bourgeois, Nadia Litz, Gillian Anderson, Meat Loaf, James Gandolfini, Carl Marotte, Jenifer Lewis, Dov Tiefenbach, Jenny Wallace, Joe Perrino, Daniel Lee

Americky dětský snímek režiséra Petera Chelsoma Max a Kevin vznikl podle úspěšného románu Rodmana Philbricka Skvělá zrůda, který se krátce po svém vydání stal ve Spojených státech povinnou četbou na středních školách. Pojednává o přátelstvi dvou třináctiletých chlapců, z nichž jeden je tělesně postižen. - Kevin Dillon, trpící degenerativní chorobou, zvanou Morquioův syndrom (vnitřní orgány včetě srdce rostou rychleji než kosti), vytvoří zvláštní symbiotic-kou dvojici se svýrn vrstevníkem, outsiderem Maxem Kanem. Inteligentní Kevin přitom představuje "mozek" a robustní zakornplexovaný Max "nohy". Spolu zažijí četná dobrodružství, běhern nichž se Max (jenž je zároveň vypravěčem příběhu) zbaví různých zábran a především panického strachu z otce, který kdysi zabil svou ženu a který se nečekaně vrací z vězení. - Peter Chelsom zdařile prolíná dětské dobrodružné vyprávění a psychologický příběh s morálním poselstvím o nutnosti akceptovat tělesně či jinak postižené lidi jako sobě rovné. Kevin (představovaný, ovšem zcela zdravým Kieranem Culkinem) je na tom i se svou nernocí vlastně stejně jako jeho kamarád, jemuž zase schází jakékoliv sebevědomí. Tvůrci se vyhýbají melodramatickému popisu hrdinova postižení (srv. např. Piano). Vyprávění prokládají motivy z legendy, o. rytířích Kulatého stolu, kteří se objevují jako průvodci hrdinů i v obraze.

trailer - https://www.youtube.com/watch?v=NUm_Xg8ZuPo

zdroje: https://www.csfd.cz/film/14800-max-a-kevin/prehled/
https://www.fdb.cz/film/max-a-kevin-the-mighty/27676

Představ si (Imagine)

12. listopadu 2017 v 18:22 | EŠ |  17 Umělecké dílo s tematikou ZP

Drama
Polsko / Francie / Portugalsko / Velká Británie, 2012, 105 min
Režie a scénář:
Andrzej Jakimowski
Ve sluncem zalitém Lisabonu se za vysokou zdí nachází internátní škola, kam je pozván nevidomý učitel prostorové orientace Ian. Vede experimentální hodiny založené na principu echolokace. Tato jeho nestandardní metoda, budí zpočátku značnou nedůvěru, Iana jeho žáci neustále testují a chtějí důkazy, že je opravdu slepý. Tímto změní jednotvárné dny studentů, naplní je vjemy, o nichž doposud neměli ani tušení. Nepoznaný svět, který se před nimi otevírá, je lákavým dobrodružstvím, spojeným nicméně se smrtelným riskem, což chápe nejen Eva, která díky Ianovi konečně překonala samotu, ale i vedení ústavu, jemuž jsou tyto nestandardní metody trnem v oku. Celá druhá polovina příběhu se točí kolem potvrzení existence lodi, kterou jednoho dne zaslechla Eva na dvoře školy. V závěru je Ian pro ohrožování nejen sebe ale i svých nevidomých žáků nakonec ze školy vyhozen. V tento den se za ním vydala Eva, zcela sama, bez slepecké hole, řídila se pouze zvukem svých bot, tak jak ji to Ian naučil...
Polský autor Andrzej Jakimowski tímto filmem přenesl na plátno poetiku vnímání nevidomých a filmově uchopil a prolnul dva zdánlivě protichůdné světy. Barvitost "temnoty" přibližuje pomocí důmyslné palety zvuků a obrazů, čímž posouvá i vnímavost diváků k tomu, jak "uzřít" jinými smysly. V tomto ohledu snímek těží i z mimořádně obtížného, a přesto naprosto přirozeného ztvárnění ústředních rolí Edwardem Hoggem a Alexandrou Marií Larou.
Tento hřejivý snímek si pohrává s divákovou představivostí a přibližuje mu svět nevidomých. Pojednává také o tom, že samostatnost a svoboda nejsou zadarmo.

Nezisková organizace Slunce

11. listopadu 2017 v 20:03 | AHod |  17 Organizace v UR
Slunce nabízí širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb pro děti a dospělé se specifickými potřebami a jejich rodiny. Své služby nabízí v Unhošti, Nouzově a Stochově.
Součástí centra je pekárna a kavárna, kde jsou zaměstnány osoby se zdravotním postižením - podílejí se na výrobě zákusků, obsluhují hosty, starají se o úklid. Již několik let také organizují ozdravné pobyty v Chorvatsku a Švýcarsku.

Slunce nabízí spoustu služeb:
1. Výchovně-vzdělávací služby
- mateřská školka pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
- základní škola
Vyučování probíhá od 9 do 15hod, v jedné třídě je maximálně 8 žáků. Škola se snaží o integraci žáků s různým stupněm a druhem postižení. Součástí nabízených služeb je i canisterapie, hipoterapie, hydromasáže, plavání, logopedie, ozdravné pobyty a účast na mimoškolních akcích.
- střední škola
Cílem výuky je zvládnutí péče o domácnost, vytvoření dovedností a návyků potřebných k vykonávání jednoduchých zaměstnání. V jedné třídě je max. 14 žáků. Nabízené služby jsou stejné (viz základní škola).

2. Sociální služby
- denní stacionář pro dospělé osoby se specifickými potřebami
- respitní péče
- terapeutická dílna (pekárna, pomocné práce v kavárně, úklidové práce, zahradnické práce)
- aktivační služby pro rodiny s dětmi a seniory
- osobní asistence

3. Poradenské služby
- speciální pedagogické centrum a pedagogicko-psychologická poradna
- sociálně-právní poradenství
- psychologické poradenství

4. Chráněné bydlení
Zařízení rodinného typu s nepřetržitou péčí personálu pro lidi s různým stupněm postižení, převážně pro lidi s mentálním postižením. Klienti mohou využít artetarapii, ergoterapii, muzikoterapii, hydromasáže.
Dále nabízejí chráněné byty, které umožňují samostatný život 40ti dospělým klientům s cílem, aby se co nejvíce přiblížili běžnému způsobu života a dosáhli určité samostatnosti. Míra asistence závisí na schopnostech klienta.

Zdroj: http://www.slunce.info/

Ludmila Mojžíšová

11. listopadu 2017 v 19:09 | AHod |  17 Osobnost v UR
Ludmila Mojžíšová (1932, Užhorod - 1992, Praha) byla významná terapeutka zabývající se rehabilitací. Do podvědomí společnosti se dostala díky svým cvičením pro léčení neplodnosti.

Dětství a mládí prožila ve východních Čechách, vystudovala střední zdravotní školu. Po ukončení studia se přestěhovala do Prahy, kde pracovala jako zdravotní sestra a později také jako asistentka na FTVS - léčila studenty fakulty, kteří utrpěli drobná poranění, doprovázela je i na řadě soutěží (mimo jiné i na olympiádě), starala se o jejich dobrou fyzickou kondici. Vyvinula svůj vlastní systém péče o pacienty, který nejprve aplikovala na sportovcích a pozorovala u nich řadu pozitivních účinků: zmírnění bolestí hlavy, menstruačních bolestí, pravidelnost menstruačního cyklu. Řadě pacientek se po léčebném cvičení podařilo otěhotnět, ačkoli byly léčené na neplodnost.
Ludmila začala spolupracovat se známým gynekologem - Evženem Čechem. Ludmilu začalo vyhledávat stále více slavných sportovců, herců, umělců, novinářů i lékařů.

O metodě:
Metoda je založena na principu reflexních vztahů mezi páteří a vnitřními orgány. Pokud dojde k dysfunkci páteře, dojde také k dysfunkci odpovídajícího vnitřního orgánu a naopak. Předpokládá, že nadměrné namáhání svalstva vejcovodů způsobuje jejich obstrukci, spazmus děložního čípku způsobuje bolestivou menstruaci, spazmus dělohy může zapříčinit opakované potraty.
Metoda využívá mobilizace, techniky měkkých tkání, pasivní pohyby, masáže, tepelné procedury.
Léčba se zaměřuje na páteř, pánev a svaly celého těla - hlavně svaly pánevního dna.
Klient po aktivní terapii může dostat některé cviky na doma, na procvičení.

Příklady cviků:
- v lehu na zádech se protahovat do dálky (všechny končetiny najedou, pouze pravá/levá strana, křížem)
- podsazování páteře s pokrčenými dolními končetinami
- v lehu na zádech uchopit obě kolena a spousta dalších jednoduchých cviků.
- s nádechem se protahujeme, s výdechem se uvolňujeme

Mobilizace a následné cvičení jsou u většiny pacientů vnímány jako příjemné. Léčba trvá obvykle 6 měsíců.

Účinky léčby:
Přes 30% neplodných žen po léčbě otěhotnělo. Pacientky se zbavili potíží jako bolestivá menstruace, bolesti hlavy a bolesti zad. Dochází ke zlepšení ženské inkontinence a zlepšení vertebrogenních poruch.

O metodě dle Ludmily Mojžíškové vyšlo několik knih. Přímým pokračovatelem Ludmily Mojžíšové je Jarmila Novotná.

Nedotknutelní

11. listopadu 2017 v 10:12 | Nikola Krumbholcová |  17 Umělecké dílo s tematikou ZP
Nedotknutelní (ve francouzském originále Intouchables) je francouzský film z roku 2011 režisérů Oliviera Nakache a Érica Toledana, kteří k filmu napsali i scénář. Film začíná v noci v centru Paříže. Driss společně s Phillipem řídí Maserati v plné rychlosti a kličkuje mezi auty. Zanedlouho je začne pronásledovat policie, která je přinutí zastavit. Aby Driss svou rychlou jízdu obhájil, vymyslí si, že nemocný a handicapovaný Philippe potřebuje odvést rychle do nemocnice, Philippe simuluje záchvat, aby oklamal policii, která jim věří a doprovodí je až k nemocnici. Oba muži se radují a policii ujíždí.
Bohatý aristokrat Philippe se stal zdravotně postiženým (kvadruplegik) po nehodě při paraglidingu, a brzy na to rovněž ztratil svou ženu Alici. Hledá nového osobního asistenta a pořádá tak výběrové řízení, ve svém honosném sídle. O toto místo se mimo kvalifikovaných ošetřovatelů a také Driss, který byl právě propuštěn z vězení a potřebuje razítko, že si hledá práci. Driss v domě Phillipa ukradne jedno Fabergého vejce. Philippe odmítne kvalifikované ošetřovatele a vybere si Drisse, který není pro tuto práci tak úplně vhodný. Driss se z důvodu rozsahu Phillipova postižení přestěhuje do jeho luxusního domu, což mu přináší mnohem komfortnější bydlení oproti domu na předměstí. I přes počáteční rozpaky se začne o Phillipa starat a doprovází ho ve všech momentech každodenního života, s údivem obdivuje jeho životní styl a zjistí, že je to sběratel moderního umění. V průběhu času mají k sobě Driss a Philippe čím dál tím blíž. Chování Drisse je zpočátku rozpačité a ne příliš dobré, ale s pomocí ostatního personálu se zlepšuje a začne brát svou práci vážně. Svědomitě pečuje o svého nadřízeného, který trpí pravidelnými záchvaty psychosomatické bolesti.
Driss postupně přesvědčí Philippa, aby si udělal pořádek ve svém osobním životě, zejména ohledně domluvení jeho dospívající dceři Lise, která se chová jako rozmazlené dítě. Driss překvapen Phillipovou zálibou v umění a opeře, postupně se kulturně více otvírá a sám se pokusí o abstraktní malbu. Philippe si dopisuje s ženou jménem Éléonore, Driss trvá na tom, že by se měli setkat, ale Phillipe se toho obává. Když si sjednají zchůzku Phillipe ještě než Éléonore dorazí, opustí kavárnu a ke schůzce tak nedojde. Phillipe prodá Dissův abstraktní obraz za 11 000 eur a ty mu předá na palubě svého letadla.

Driss mluví s Philippem o své rodině a odhalí mu své tajné rány. Philippe mu poradí, aby se ke své rodině vrátil a podporoval ji. Díky jeho novým kulturním zážitkům se mu podaří pohovor do dopravního podniku. Philippe hledá nového opatrovníka, ale bez většího úspěchu. Jeho sekretářka Yvonne nakonec zavolá Drissovi, když Philippe trpí dalším ze záchvatů. Driss vezme Philippa na projížďku, kterou vidíme na začátku filmu. Poté, co od nich odjedou policisté, Driss řekne Philippovi: "Nyní mi to dovolte udělat". K Philippově překvapení ho veze přímo do Cabourgu, kde ho čeká schůzka v restauraci. Driss před Philippa postaví Fabergého vejce, které mu dříve odcizil. Po tomto symbolickém gestu Driss odchází na pláž a nechá v restauraci Philippa, kterému sjednal schůzku s Eléonore. Philippe je situací překvapen, ale zároveň i potěšen.

Je to i můj život

10. listopadu 2017 v 10:12 | DeŠpa |  17 Umělecké dílo s tematikou ZP
Jedná se o americký dramatický film, který byl natočen podle stejnojmenné knihy spisovatelky Jodi Picoult.

Sáře a Brianovi onemocní dcera Kate leukemií, čímž se změní život celé rodině. Bohužel oni, ani jejich syn, nejsou vhodnými dárci. Rozhodnou se tedy, že Kate zachrání početím dalšího dítěte, které by bylo vhodným dárcem genetického materiálu. Narodí se jim Anna, rodiče ji milují stejně jako své ostatní děti, přesto už od narození slouží jako dodavatel Kate.

Když je Kate 15 let, její stav se radikálně zhorší, nemoc znovu zasáhne a selžou jí ledviny. Rodiče trvají na tom, že Anna musí darovat Kate svou ledvinu. Ona se ale bojí, že po darování ledviny nebude moc žít život, jaký by chtěla, a proto se rozhodne soudit se se svými rodiči o to, aby mohla sama rozhodovat o svých lékařských zákrocích. Najme si advokáta, přičemž se později zjistí, že vzal případ kvůli své nemoci a ví, co to znamená nemít kontrolu nad svým tělem. U soudu Anna prozradí, proč se skutečně rozhodla podat na rodiče žalobu. Vyjde najevo, že jedná pod nátlakem Kate, která již nechce podstupovat další zákroky a chce v klidu zemřít.

Posledním přáním Kate je, se naposledy podívat na pláž, kam ji její otec odveze a tráví zde poslední společné okamžiky. Než je soudní případ uzavřen, Kate v nemocnici během spánku zemře. Po její smrti se Anna dozví, že soudní spor vyhrála.

Závěr filmu se odlišuje od knihy, kniha končí smrtí Anny, transplantací a uzdravením Kate, kdežto ve filmu žádná autonehoda není a Kate umírá.

Zrození šampióna (The Blind Side)

9. listopadu 2017 v 18:03 | MarKrej |  17 Umělecké dílo s tematikou ZP
Tento film je inspirován skutečnou událostí. Je o mladém chlapci, který se narodil se střední mentální retardací, vyrůstal po dětských domovech a o rodině toho moc neví. Jeho matka je feťačka a otce nepoznal.

Michael, chodil z jedné školy do druhé a nikde nevydržel, dostane se mu možnost studovat na křesťanské prestižní škole. Rada školy s tím nesouhlasí, protože o Michaelovi nikdo nic neví. Nemá vzdělání, neví, kolik mu je, ale podaří se to a nastoupí sem.

Ve škole mu to nejde, nemluví s lidmi a nikdo mu nerozumí. Učitelé ho chtějí vyhodit, až na jednu mladou učitelku, která se v něm snaží najít nějaký potenciál. Jednoho dne si ho na ulici všimne Leigh Anne Tuohyová. Dozvídá se, že Michael je spolužákem její dcery. Pozve ho, aby zůstal u nich v domě plném luxusu, protože venku je zima.
Co začalo jako gesto milosrdenství, se změní v něco víc, když se Michael přes rozdíly v jejich původu stává součástí rodiny. Rodina se mu snaží pomoci, aby naplno rozvinul svůj potenciál, chodí do školy a začne hrál fotbal. Díky pomoci trenérů a učitelů může využít talent a stát se hráčem amerického fotbalu.
Díky svému talentu a píli se mu naskytne možnost studovat na vysoké škole, kterou bude reprezentovat ve fotbalu.