Prosinec 2014

14.B UR u seniorů

30. prosince 2014 v 23:16 | PeKrt |  Otázky ke zkoušce
Nejprve je nutné vymezit si pojem stáří. Z lékařského hlediska se jedná o období po 75. roce života, demograficky se jedná o 60.rok. Obecně proces stárnutí probíhá mezi 60-75 rokem. Mühlpachr rozlišuje 3 druhy stáří: biologické, sociální a kalendářní.
Fyziologicky se ve stáří člověk mění. Změny hodně závisí na dosavadním způsobu života a prostředím, ve kterém se člověk nachází.
Můžeme rozlišit:
- tělesné změny (změna vzhledu, úbytek svalové hmoty, změny činnosti smyslů,...)
- psychické změny (horší adaptace na nové věci, zhoršení paměti,...)
- sociální změny (odchod do penze, změna životního stylu, stěhování, ztráta blízkých osob,...)

Je nutné aby byly uspokojeny potřeby seniorů, ty můžeme rozdělit do 5ti stupňů:
Potřeby seniorů:
1. stupeň - fyziologické potřeby (spánek, pití, jídlo, apod.)
2. stupeň - potřeba bezpečí (ekonomické zabezpečení, fyzické a psychické bezpečí)
3. stupeň - sociální potřeby (informovanost, sounáležitost, láska, možnost vyjádření a vyslechnutí)
4. stupeň - potřeba autonomie (rozhodovat sám za sebe, být užitečný)
5. stupeň - potřeba seberealizace, sebenaplnění (naplnění života, dát životu smysl)

Sociální služby
- ambulantní služby - jedná se především o denní stacionáře, podpora ve fyzických a psychických aktivitách mezi vrstevníky
- pobytové služby - komplexní služby především pro osoby se sníženou soběstačností, ústavní péče, domovy pro seniory (snaha nahradit domácí prostředí)
- terénní služby - služby v přirozeném prostředí osoby, snaha oddálit trvalé umístění do ústavního zařízení, nejčastěji využíván rovoz jídla, zajištění nákupů, osobní hygiena či asistenční služby

Příspěvěk na péči
Rozdělení osob dle stupně závislosti:
I. 3000Kč (do 18let) /2000Kč(nad 18 let)
II. 5000Kč / 4000Kč
III. 9000Kč / 8000Kč
IV. 12000Kč (v obou případech)
Stupeň závislosti se určuje na základě sociálního šetření (návštěva sociální pracovnice doma) a lékařského posudku (posudkový lékař s ohledem na výsledky sociálního šetření a zdravotní stav pacienta určí stupeň závislosti).

Služby home care
Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, poskytující odborné zdravotnické služby přímo doma. Službu zajišťují zdravotní sestry, je poskytována nepřetržitě (i v noci i o svátcích), zpravidla ji nehradí zdravotní pojišťovna, ale lze si u lékaře zažádat o tzv. poukaz - speciální formulář na základě kterého služby pojišťovna proplatí. V případě přímo hrazené péče se jedná o částku cca 350Kč (+ zdravotnický materiál - obvazy, injekční stříkačky atd.).

Ústavní péče
Pro osoby se zdravotním postižením, může být dočasné či trvalé. Často potlačována individualita osob - osoby jsou bráni jako objekty. Jedná se o domovy důchodců, comovy se zvláštním režimem apod. Primárně jde o uspokojování specifických potřeb seniorů, výhodou je otevřenost okolnímu světu, domovy jsou často doplněny o další služby (kadeřnictví, pedikér apod.).

Zdroje:
http://theses.cz/id/jgnyh1/Bakalsk_prce_-_trambersk.pdf
https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/36164/1/BrennerovaLucie_SocialniSluzby_AS_2010.pdf

2. ot. B - UR u pacientů s mentálním postižením

29. prosince 2014 v 16:50 | L. Čmol.+ V. Dol. |  Otázky ke zkoušce
UR u pacientů s mentálním postižením
1. Downův syndrom
· Trisomie 21. chromosomu, vrozená chromozomální vada
· Možná prenatální diagnostika, riziko stoupá se zvyšujícím se věkem matky
· Příznaky: vystouplé líce, šikmé oči, malá postava, opičí rýha, snížený sval. tonus, neúplný, opožděný sex. vývoj, různě hluboká mentální retardace
· Přidruž. vady - srdeční, sluchové, zrakové, řeči...)
· Nelze vyléčit, ale pozitivně ovlivnit cílenou péčí
· Častá atlantoaxiální instabilita, posuny obratlů c1, c2, následný útlak míšních kořenů, míchy, pohyblivost nebo rotace kteréhokoliv obratle (rozvolnění příčného vazu) → nutnost přizpůsobit náročnost aktivit
o Sport - stolní tenis, plavání, tanec, hra na hudební nástroje (hudební sluch)
o Vzdělání - často přidružená mentální retardace - ZŠ praktické či os. asistent
o Pomalejší vývoj → intenzivní, důsledná výchova, vedení, v oblasti emocionální a sociální často předčí vrstevníky, lze naučit samoobsluhu, čtení, psaní, aktivní zapojení do rodinného života
2. Mentální postižení u DMO
· DMO = neprogresivní raně vzniklé poškození mozku, vzniklé před porodem, nejdéle do 1 roku života dítěte
· 1/3 dětí má lehký intelektuální deficit
· 1/3 střední až těžké mentální postižení
· 1/3 je zcela inteligenčně v pořádky
· Mentální postižení se nejčastěji vyskytuje u dětí se spastickou kvadruparézou (míra hybné poruchy je zde nejtěžší, což koreluje s těžkým postižením i jiných částí mozku)
· Mohou se připojovat další postižení např. epilepsie, hydrocefalus, růstové problémy
3. Mentální postižení v rámci degenerativních postižení v seniorském věku
· Demence
o Klinický syndrom, který vzniká na základě organického postižení mozku
o Postihuje lidi především v seniorském věku (90% lidí s demencí jsou senioři nad 65 let, 10% lidí postihuje demence už ve věku 45 - 50 let)
o Jedná se o progresivní onemocnění (stav se postupně zhoršuje)
o S vyšším věkem roste i výskyt demence (uvádí se že ve věku do 70 let je výskyt 5%, po 90 letech je výskyt až 50%)
o Alzheimerova choroba
- Nejčastější typ demence
- Narušuje část mozku a způsobuje pokles kognitivních funkcí (myšlení, paměti, úsudku)
- Vede k postupné závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka
- Onemocnění začíná pozvolna, zhoršuje se krátkodobá paměť, není schopen se postarat o některé věci v domácnosti
- Jedinec má postupně problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatený, mění se jeho osobnost
- Nakonec se člověk nedokáže postarat sám o sebe
- Rychlost postupu nemoci je u každého jedince jiná
§ Alzheimer centra
- Poskytují komplexní služby osobám s Alzheimerovou chorobou
- Cílem je podpořit aktivní život klientů, prodloužení jejich soběstačnosti, zajistit maximální kvalitu života a lidskou důstojnost
- Klienti mají k dispozici:
§ Jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové pokoje (vybavené standardním nábytkem)
§ Zahradu
§ Neomezené možnosti návštěv
§ Do zařízení dochází pravidelně kadeřník, pedikér
§ Jsou pořádány různé poznávací výlety, návštěvy cukráren, kaváren, společenských akcí
§ Po předchozí dohodě si s sebou klient může vzít do zařízení drobného domácího mazlíčka (zařízení zajistí jeho případné venčení, krmení ale klient si musí hradit krmení a veterinární péči
§ V zařízení jsou malé domácí farmy (slepice, kozy) a psi
§ Součástí péče je:
- Ošetřovatelská péče
- Sociální péče
- Bazální stimulace
- Tvorba terapeutických panenek (velký vliv na pacienty s demencí)
- Reminiscenční terapie (cílená a zaměřená práce se vzpomínkami
Pečovatelská služba

2. ot. A - historie ucelené rehabilitace

29. prosince 2014 v 16:47 | L, Čmol. + V. Dolež. |  Otázky ke zkoušce
· Historie ucelené rehabilitace
· Starověk
o Řecko, Řím
§ Respektování vztahů tělo x duše
§ Pohyb ve vzdělání - prostředek zocelení ducha
§ Lidské tělo z pohledu medicíny i filozofie
§ Asklépios - řecký léčitel, 13. st. př. n. l., bylinkářství, nové poznatky, staré zkušenosti → nový systém léčení → v řecké mytologii bohem lékařství
o Čína, Indie
§ Tradiční čínská medicína, Indie - jóga
§ Provázanost medicíny, zdravotních cvičení i náboženství
· Raný starověk
o Sparta
§ 5. st. př. n. l.
§ Hlavní cíl: vojenský výcvik (militaristický stát)
§ Represivní přístup k ZP
o Řecko
§ Hippokratés z Kóu - 460 - 377 př. n. l., "otec medicíny", medicína jako vědecký obor, přisuzováno autorství Hippokratovy přísahy
§ Aristoteles - 384 - 322 př. n. l., životní pohyb fysis vychází z počátku arché, konečný účel telos, ideál Kalokaghatia
o Čína, Indie
§ Čínská medicína - 1200 př. n. l., hledání rovnováhy mezi yin a yang - ideální rovnováha - zdraví a štěstí, kolísání kolem ideálního stavu - únava, napětí, drobné zdravotní potíže, porušení hranice fyziologické míry nerovnováhy - nemoc, zánik jednoho principu - smrt
§ Ajurvéda, jóga - souznění s vlastním tělem, myslí, duší, světem, + kloubní pohyblivost,, pružnost, relaxace
· Hathajóga - ucelený systém tělesných cvičení - harmonizace těla, mysli, energie
o Starověký Řím
§ Masáže, koupele v horké i studené vodě
§ Claudius Galénos (129 - 200 n. l.) - lékař, filosof, logik, teoretik, pracoval jako lékař gladiátorů → přetnutím nervu ochrne sval, žíly vedou krev, zdraví závisí na rovnováze 4 tekutin (krev, hlen, žlutá a černá žluč)
§ Římské lázně (thermy) - veřejné
§ Výběrově utilizační přístup k ZP
· 5. - 1. stol. př. n. l.
· Otrocké práce, mletí na ručním mlýnku
· Homér (slepý básník), Ezop (ZP bajkař), Claudius (ZP římský císař)
· Středověk
o Úpadek zájmu o tělesnost - náboženské a hygienické důvody - morové epidemie
o charitativní přístup k ZP
§ Kláštery, sirotčince, sbírky
§ Snaha o poskytnutí základní péče, stravy, oděvu
o Anežka Česká - 1211 - 1282 - představená kláštera klarisek, zal. řád křižovníků s červenou hvězdou
· Renesance
o 15., 16. stol.
o Zájem o přírodní vědy, filozofii, umění, nové objevy
o René Descartes - 1596 - 1650 - karteziánský dualismus
o Humánně filantropický přístup k ZP
§ Lidskost - myšlenka péče a pomoci postižným, např. Dante
· Osvícenství
o 17. - 19. stol.
o Jan Amos Komenský - vzdělání pro všechny, celoživotní vzdělání
o Altruisticko segregační přístup k ZP
§ Péče o každou lidskou bytost, ale segregovaně → 1. spec. Ústavy pro hluché a nevidomé - Francie 18. stol.
· Moderní společnost 19. - 20. stol
o Rehabilitačně emancipační přístup k ZP
§ Rozvoj osobnosti, zařazení do pracovního procesu, rozvoj spec. Institucí (dle věku, postižení)
o Per Henrik Ling - Švéd, zdravotní cvičení pro účely pedagogické, vojenské, léčebné, estetické, zal. Královský tělovýchovný institut, "švédská masáž" (tření, hnětení, roztírání, tepání, chvění)
o Rudolf Jedlička - chirurg, radiolog, zal. Samostatnou českou rentgenologii a radiologii, 1913 Jedličkův ústav, také sanatorium v Podolí
· Období komunismu
o - segregace ZP ze společnosti, preference ústavní péče, manipulace s lidskými právy
o + rozvoj spec školství, prac. příležitosti v družstvech
· Konec 20. stol. - postmoderna
o Preventivně integrační přístup k ZP
§ Integrace do škol 70. léta ve světě, u nás později, do společnosti, běžného života, odstraňování bariér
· Současnost
o Integrativní přístup
§ soc., školská, pracovní, komunitní integrace,
§ inkluze - stále probíhající proces - ZP se mohou zúčastnit všech aktivit stejně jako lidé
1. REPRESE - jedinec se odlišuje od společnosti, neschopný, zatěžuje, nemá životní perspektivu, likvidace
2. IGNORACE (UTILIZACE) - lidé se ZP využíváni k určité činnosti, např. otrocké práce tolerance, lhostejnost
3. CHARITA (humanismus) - osoby se ZP - nedovedou se o sebe postarat → pomoc, ošetření, první institucionalizované formy pomoci, zakládání klášterů, sirotčinců, sbírek (strava, oděv)
4. INTEGRACE - sociální, školská, pracovní, komunitní, odstraňování bariér, běžný život, rovné šance lidí se ZP a bez ZP
5. INKLUZE - neustále probíhající proces, lidé se ZP se mohou účastnit všech aktivit stejně jako lidé bez ZP, společnost chápe jako obohacení, lidé se ZP nejsou vylučováni ze společnosti

4. otázka B

25. prosince 2014 v 21:45 | LuZem |  Otázky ke zkoušce
B) UR u pacientů s DMO. UR u dětí s kombinovaným postižením do začátku školní docházky (raná péče). Příklady typických postižení. Multidisciplinární přístup.

UR u DMO
- DMO je raně vzniklé poškození mozku vzniklé před porodem, během porodu nebo po porodu projevující se zejména v poruchách a vývoji hybnosti, které jsou často doprovázeny psychickými poruchami, epileptickými záchvaty či smyslovými poruchami
lékářská rehabilitace
- pro děti s DMO se nejvíce využívají fyzikální terapie (masáže, elektroléčby, léčba ultrazvukem, magnetoterapie, léčba světlem, léčba teplem, laserové záření, vodoléčba, balneoterapie), dále se využívá míčkování (navozuje relaxaci a protažení svalů, snižuje spasticitu), LTV (zejména léčebné gymanstické prvky a reflexní motorika), Vojtova metoda, Bobath koncept, Petöho metoda (rozvoj praktických pohybových dovedností pomocí běžných věcí - židle, stolička...), Kabatova metoda, ballterapie (cvičení pomocí gymnastického míče), jóga, ergoterapie, hipoterapie, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie, psychoterapie a v neposlední řadě sem patří i chirurgické zákroky (prodloužení šlach, transplantace šlach, operace nervů, korekce skoliózy)
- do LR můžeme zařadit i technické pomůcky jako jsou vozíky, kárky, hole, chodítka, podavače, ortézy atd
sociální rehabilitace
- přijmout své postižení a naplno se integrovat do společnosti
- jedná se o celoživotní proces
- má tři významy: 1) humanitární (rozvoj osobnosti, seberealizace, socializace), 2) ekonomický (zkracování doby pracovní neschopnosti, snižuje nároky na pomocné služby, pomáhá pracovnímu začlenění osob s DMO), 3) společenský (stabilizace sociálních jistot, využití potenciálu v zájmových činnostech a aktivitách)
pedagogická rehabilitace
- dělí se dle postižení - somatopedie, surdopedie, oftalmopedie, etopedie, psychopedie, logopedie
- uplatňuje se v různých fázích života - raná péče, předškolní příprava, školní docházka, profesní příprava, rekvalifikace
- v rámci PR je cílem co nejvíce využít hodnot dané osobnosti s DMO
pracovní rehabilitace
- jedná se o soustavnou pěči o osoby s DMO tak, aby se uplatnily na trhu a plně se pracovně integrovaly
- vyváří se chráněné dílny nebo podporovaná pracovní místa, popřípadě se zvýhodňují zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osobu s DMO či jsou jim nařízeny určité finanční kvóty

Raná péče u dětí s kombinovaným postižením
- raná péče nebo-li včasná intervence je systém služeb a programů poskytovaných postiženým dětem a jejich rodinám s cílem eliminovat nebo zmírnit následky postižení a poskytnout rodině a dítěti plnou integraci do společnosti
- cílem je podpora a podněcování senzoricko-motorického, emociálního, sociálního a intelektuálního vývoje dítěte tak, aby se mohlo co nejvíce osamostatnit a včlenit se do společnosti
- dělí se na tři složky: včasná diagnostika postižení, prevence vzniku handicapu a stimulace
- funkčnost podpory závisí na kooperaci všech zainteresovaných odborníků (lékaři, psychologové, speciální pedagogové, terapeuti) společně s rodinou postiženého dítěte -> spolupráce spočívá v poradenství rodině a podpoře dítěte
- závisí na včasném odhalení postižení a zahájení komplexní terapie (toto pravidlo je prioritní například pro osoby s DMO)
- v ČR se raná péče dělí na medicínskou a pedagogickou - lékaři a fyzioterapeuti zasahují ihned po narození či zjištění postižení, zatímco pedagogika nastupuje v podobě SPC (speciálně pedagogická centra) od 3 let do ukončení školní docházky, avšak SPC nabízejí své služby i dětem mladším 3 let
- v ČR můžeme najít několik institucí, kteří poskytují komplexní ranou péči (dětský rehabilitační stacionář v Brně, dětské lázně, Ústav sociální pěče pro tělesně postiženou mládež v Brně, Kociánka

Typické kombinované postižení
- mentální postižení v kombinaci s jiným postižením, duální či vícečetné smyslové postižení, tělesné postižení v kombinaci s jiným postižením (smyslovým, mentálním), poruchy autistického spektra
- Downův syndrom (typické obličejové rysy - mongoloidní oči + mentální retardace + srdeční vady, zrakové vady, hypotonní svalstvo, poruchy štítné žlázy v dospělosti), Apert syndrom (srůst lebečních kostí a prstů, anomálie zubů, deformace patra + mentální retardace), Angelmanův syndrom (tělo jako loutka + mentální retardace + epilepsie), Cri du chat syndrom (mentální retardace + srdeční vady, problém s příjmem potravy a problém s řečí), Cornelia de Lange (typické obličejové rysy - široký nosní kořen, nízko postavené uši, úzký horní ret, husté srostlé obočí + mentální retardace + poruchy sluchu a zraku), DMO (tělesné postižení + mentální retardace + zvýšený nebo snížený svalový tonus, poruchy zraku a sluchu + epilepsie), Goldenhar syndrom (typické obličejové rysy - nedostatečně vyvinutá lebka na jedné straně a skolióza + poruchy zraku a sluchu, anomálie orgánů, srdeční vady), Usher syndom (hluchoslepota)

Multidisciplinární přístup
- jedná se o přístup více odborníků najednou
- u osob s kombinovaným postižením se jedná o lékaře, fyzioterapeuty, často psychology během celého života a spoecilní pedagogy, také sem spadají asistenti, ošetřovatelé či terapeutihttp://is.muni.cz/th/55808/pedf_m/Diplomova_prace_-_Bc._Radmila_Francova.pdf
http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-kombinovanym-postizenim/charakteristika-kombinovaneho-postizeni.shtml

15. otázka

22. prosince 2014 v 20:45 | MartiBau+MarDiv |  Otázky ke zkoušce
Odkaz: https://docs.google.com/document/d/1cJWsGkvYY7Qrql9elCJFnDMSCIZUKxOiPzXnkQm98mQ/pub
P.S. Pokud Vám to nejde otevřít, vložila jsem to ještě na facebook na naší skupinu :-) Popř. pište na email marti.baudisova@seznam.cz a pošlu Vám to na maila :-) Díky!

8. otázka pokračování

21. prosince 2014 v 22:02 | PetE MaPop |  Otázky ke zkoušce
B)
Základním kamenem farmakologické léžby diabetu je aplikace inzulínu. Podle typu diabetu je to perorálně podaný při II. typu diabetu. Inzulín aplikovaný perem rozlišujeme na dva základní druhy:
 • "denní" - inzulín s rychlým nástupem efektu a rychlejším opadem,
 • "noční" - nastupuje pomaleji, vydrží déle
Komplikace
Závažné komplikace diabetu se objevují nejčastěji u osob se špatnou kompenzací onemocnění (nedodržování režimu medikace nebo diety), můžou však postihnout i relativně správně léčeného diabetika.
 • multiorgánové postižení - diabetes může způsobit omezení činnosti až selhání ledvin, ovlivňuje funkci GIT (zhoršené vyprazdňování žaludku -> zácpa či průjmy, porucha motility jícnu, aj), zvýšené tendence k ciróze jater, neurogenní měchýř se zadržováním zbytků moči, poruchy erekce
 • slepota - tzv. diabetická retinopatie - postižení kapilárního řečiště očního pozadí, krvácení do sítnice a sklivce, zjizvení může vést k odchlípnutí sítnice. Dochází k zhoršení zraku až slepotě.
 • Snížení citlivosti končetin - diabetická neuropatie - poškození nervů v důsledku dlouhodobě zvýšené hladiny glukózy u diabetiků. Může se projevovat poruchou srdeční akce, hypotenzí, někdy i nebolestivým infarktem, poruchou činnosti trávicí soustavy, problémy s erekcí a vyprazdňováním močového měchýře, nadměrným pocením horní poloviny těla a absencí potu na spodní polovině těla, špatným vnímáním hypoglykemie a hormonálními poruchami. Důsledkem neuropatie může být snížená citlivost v končetinách, což může být podkladem pro vznik diabetické nohy.
 • Diabetická noha - častá komplikace diabetu, nehojivé otevřené rány na dolních končetinách zasahující často až do kosti. Má dvě hlavní příčiny - neuropatii a ischemii (snížený průtok cév). V důsledku neuropatie je snížená citlivost tkání, nemocný si tudíž neuvědomuje otlaky od bot, kamínky v botě či drobné otevřené ranky. Protože se tkáně špatně dokrvují, otlaky a oděrky se hojí velmi pomalu a jsou extrémně náchylné k infekci. Vznikají vředy zasahující hlubší tkáně, vyskytují se abscesy, často kryté novou tkání a tudíž špatně znatelné. Ischemické vředy vznikají kvůli nedokrvení tkání, často na prstech, hranách chodidel, patě nebo středu bérce. Jejich rozvoj je rychlý a hrozí časný nástup gangrény. Při vodorovné poloze se vyskytují silné bolesti, pacienty mnohdy spí s nohama svěšenýma. Léčba spočívá v okamžité úpravě stravy, převazech ran obvazy na podporu hojení, podání antibiotik a odlehčování končetiny. V případě chronického průběhu se přistupuje k cévní chirurgii, aby se zajistilo lepší prokrvení postiženého místa. V případě výskytu gangrény v ráně je jedinou možností, jak zachránit pacientův život amputace končetiny. Prevencí je zejména správná životospráva a vhodná kompenzace diabetu. Důležité jsou též pravidelné kontroly stavu nohou u podiatra, vhodný výběr obuvi a nesvíravých ponožek, hygiena nohou a zamezení zranění. Kouření či horké lázně jsou výrazně nedoporučovány.
Ucelená rehabilitace v různých fázích diabetu
Rehabilitace spočívající ve správné medikaci (orální podání inzulínu), zabránění či zpomalení rozvinu diabetu II. typu do diabetu I. typu, tělesná výchova, zejména se doporučuje aktivní sport u diabetiků I. typu s dobře kompenzovaným diabetem, jejichž glykémie dlouhodobě nepřesahuje 17 mmol/l. U mnohých diabetiků (zejména těch trpících diabetem I. typu) je po diagnostikování diabetu často nutná psychologická pomoc. Léčebná rehabilitace je horizontální - úplné vyléčení pacienta (vertikální rehabilitace) je velmi vzácné. Vhodná je fyzioterapie pro udržení dobrého prokrvování končetin. V případě výskytu těžkých komplikací (vyskytují se i u diabetiků II. typu) a případné amputace končetiny je nutná fyzioterapie, asistence protetického pracovníka, psychologa aj. U dětí a mladistvých trpících diabetem je třeba přihlížet ke zdravotnímu stavu při výběru školy tak, aby škola byla schopná zajistit žákovi dodržování režimu jídla a medikace a zároveň aby učitelé byli seznámeni se zdravotním stavem a základy první pomoci při hypoglykemickém šoku.
U diabetu I. stupně je důležité vybavit pacienta pomůckami potřebnými k životu (inzulínové pero, náplně, glukometr, pásky do glukometru - hrazené pojišťovnou jen částečně, zbytek si hradí pacient sám, inzulínová pumpa - ne pro každého, není plně hrazena zdravotní pojišťovnou), naučit ho denímu režimu, zvyknout na počítání glykemických jednotek v potravě, informovat rodinu zejména nezletilých pacientů o potřebách pacienta aj.
Pedagogická rehabilitace spočívá v dovedení pacientů zpět k vlastní identitě, seznámení jich s jejich možnostmi a motivaci do aktivního života.
V oblasti sociální a pracovní rehabilitace by pacienti měli být seznámeni s možnostmi příspěvků na léčbu a péči, příp. invalidní důchod, poradenství či zapojení do služeb a programů organizací diabetiků (u nás např. Svaz diabetiků ČR). U diabetiků s komplikacemi diabetu dále zahrnujeme poradenství ohledně budoucího povolání, vytváření vhodných podmínek pro výkon povolání, příp. zařazení do programu podporovaného povolání.

8. otázka

21. prosince 2014 v 22:01 | MaPop + PetE |  Otázky ke zkoušce

Ergoterapie (occupation therapy)


- je samostatný léčebný obor, navazuje na fyzioterapii

- využívá specifické diagnostické a léčebné metody

- léčí jedince každého věku, kteří jsou trvale nebo dočasně fyzicky, psychicky, smyslově nebo mentálně postiženi

- dělí se na ADL - běžné denní aktivity, pracovní a zájmové činnosti


Cíl:
- dosažení a zachování maximální soběstačnosti a nezávislosti jedince při běžných denních pracovních a zájmových činnostech

primární zájem

- umožnit pacientům provádět činnosti, které považují za důležité a potřebné pro svůj život

- rozvoj senzomotorických funkcí

Vzdělání ergoterapeutů:
- absolvent akreditovaného bakalářského studijního oboru pro přípravu ergoterapeutů
- absolvent tříletého studia oboru diplomovaný ergoterapeut na vyšší zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/ 2005
- absolvent střední zdravotnické školy v oboru ergoterapeut, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/ 1999
- absolvent pomaturitního specializačního studia léčba prací, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/ 2004
- vzdělávání pokračuje celý život

Oblast působení ergoterapetů:
- ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení
- rehabilitační centra a ústavy; léčebny pro dlouhodobě nemocné
- denní stacionáře, terapeutické dílny a komunitní programy pro osoby s duševním onemocněním
- denní stacionáře a sociálně aktivizační služby pro děti, dospělé a seniory
- penziony a domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením
- služby domácí péče, rané péče a osobní asistence
- speciální školy pro děti se specifickými potřebami
- programy předpracovní a pracovní rehabilitace, programy chráněného zaměstnání

Náplň práce

 • provádí ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činností pacienta, hodnocení senzomotoriky, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností (ADL)
 • provádí hodnocení a nácvik běžných denních činností (ADL) personálních (např. příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, přesuny, použití WC) a instrumentálních (především příprava jídla, nakupování, běžný úklid, manipulace s penězi, používání dopravního prostředku) pomocí standardizovaných testů a hodnocení v nemocničním i domácím prostředí klienta
 • provádí hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického a sociálního prostředí
 • na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán terapie
 • aplikuje ergoterapeutické postupy a metodiky v individuální i skupinové ergoterapii
 • ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a sociálních dovedností
 • doporučuje kompenzační a technické pomůcky a učí pacienty, členy rodiny
  a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat,
 • poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence vzniku komplikací a strukturálních změn u imobilních pacientů, spolupracují v tomto směru s ošetřovatelským personálem a rodinnými příslušníky klienta
 • zabývá se poradenstvím v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění i v otázkách adaptace a úprav domácího prostředí (v rámci individuálních domácích návštěv indikovaných lékařem)
podílí se na ergodiagnostickém vyšetření (analýza pracovních činností a pracovního potenciálu) a předpracovnírehabilitaci (tréninku tolerance zátěže, vytrvalosti, nácviku pracovních dovedností apod.) a ve spolupráci s ostatními odborníky doporučuje vhodné pracovní a studijní začlenění osob se zdravotním postižením
Význam v léčebné rehabilitaci:

činnosti zaměřené na procvičování postižené oblasti, nácvik sebeobslužných činností...

Speciální školství:

výběr vhodné školy, kompenzační pomůcky, přizpůsobení okolí, výchova k soběstačnosti

Pracovní rehabilitace:

spolupráce se zaměstnavateli pro vytváření pracovních příležitosti a úpravy pracovního prostředí, ergodiagnostika, kompenzační pomůcky, rekvalifikace
Významy v jednotlivých oblastech se vzájemně prolínají.

B)

Diabetes mellitus:chronické onemocnění projevující se poruchou metabolismu sacharidů. Základní rozdělení na 2 typy:

 • diabetes I. typu - autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém těla napadá a ničí B buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, které prodují inzulín (hormon snižující hladinu cukru v krvi). Příčiny vzniku diabetu I. typu nejsou zcela známy. Nejčastěji se diabetes I. typu projevuje v prepubertálním a pubertálním věku. Léčbou je aplikace inzulínu a dodržování diety. Dnes jsou k dostání krom klasického inzulínového pera i tzv. inzulínové pumpy, které uvolňují v pravidelných dávkách malé množství inzulínu během dne. V současnosti probíhá výzkum bezpečné transplantace Landerhansových ostrůvků nebo B buněk.
 • diabetes II. typu - onemocnění projevující se rezistencí těla vůči vlastnímu inzulínu. Léčba spočívá v perorálním podání antidiabetik, které zvyšují citlivost buněk vůči inzulínu. Při závažnější formě se k antidiabetikům může přidávat podávání inzulínu (= kombinovaná terapie). K tomu se přistupuje zejména při zvýšeném riziku rozvoje nemoci do diabetu I. typu v případě, že B buňky jsou vyčerpány z nadměrné tvorby inzulínu a samy zanikají. Diabetes II. typu se obvykle projevuje okolo 40. roku života, ale může postihovat i výrazně mladší jedince.
 • Dále se může vyskytnout tzv. gestační diabetes mellitus postihující asi 4% těhotných žen. Při tomto onemocnění slinivka břišní matky nezvládá zvýšený nátlak na tvorbu inzulínu a hladina glukózy v její krvi se zvyšuje, tím pádem se zvýší hladina glukózy v krvi plodu a ten produkuje nadměrné množství inzulínu. U plodu se objevuje diabetická fetopatie - vyšší porodní hmotnost a riziko hypoglykemie po porodu. Zároveň je dítě vystaveno riziku výskytu novorozenecké žloutenky. Tyto obtíže jsou zvládnutelné a obvykle nemají dlouhodobý charakter. Ženy, u nichž se objevil gestační diabetes obvykle před otěhotněním neměly žádné potíže a gestační diabetes ve většině případů sám vymizí.
Symptomy se začínají projevovat až po dlouhodobějším průběhu nemoci, kdy je zničeno přes 80% B buněk slinivky břišní. Tělo štěpí tuky ve snaze získat energii, přitom nastává zvýšení ketolátek v krvi (= acidóza). Dochází ke ztrátě velkého množství vody, stoupá množství glukózy v krvi i v moči. Objevuje se velká žízeň, časté močení, hubnutí, únava až poruchy vědomí.

Prevence a edukace

Diabetu I. typu nelze účinně předejít, mechanismy jeho vzniku krom genetických vlivů nejsou známy.
Diabetu II. typu lze předejít zdravou stravou, dostatkem pohybu a prevencí nadváhy. Podle studií se osvědčil například aerobic. Doporučuje se strava bohatá na vlákninu - ovoce, zelenina, luštěniny, semínka, ořechy apod. Výrazně se doporučuje konzumace celozrnných potravin.
Edukace v oblasti diabetu spočívá zejména v osvětě ohledně symptomů nemoci, nutnosti včasné diagnostiky a návštěvy lékaře při objevení příznaků, dále informace o průběhu onemocnění a rizik s ním spojených, účinné léčbě a v neposlední řadě i o rizicích lidových pověr a podvodů spojených s diabetem.

Léčba

Při diabetu je nutné dodržovat denní režim, pravidelně během dne měřit hladinu glukózy v krvi, aplikovat inzulín v dávkách potřebných k vyrovnání hladiny glukózy k normálním hodnotám na základě aktuálně naměřených hodnot, uzpůsobovat energetickou hodnotu přijímané potravy aktuální hladině glukózy v krvi (např. dát si druhou večeři při nižší hladině glukózy nebo sníst lehkou večeři při vysoké hladině glukózy). Diabetikům s úspěšnou léčbou diabetu (hladina glukózy v krvi dlouhodobě pod 17 mmol/l) je doporučována fyzická aktivita jako hypoglykemizující prostředek.
Je důežité, aby se pacient vyhnul stavu hypoglykémie (pokles hladiny glukózy v krvi pod 3,3 mmol/l). Hypoglykémie je nebezpečná i pro zdravého člověka, pro diabetika však může znamenat akutní život ohrožující komplikaci. Může nastat při nedodržení diety nebo aplikaci příliš velkého množství inzulínu. Projevuje se únavou, malátností, třesem rukou, bolestí hlavy, studeným potem, slabostí, poruchou jemné motoriky, v těžší fázi křečemi, nezvědomím až kómatem. Léčba hypoglykémie spočívá v rychlém podání potravin bohatých na glukózu (velmi sladký nápoj - velmi sladký čaj, vhodná např. Cola či jiné přeslazené limonády či džusy, různé tyčinky, kostkový cukr - pozor, jedna kostka cukru nestačí). Nedoporučuje se podávat čokoládu, tuk v ní obsažen zpomaluje vstřebávání cukrů do krve. Vstřebávání glukózy obvykle trvá 5-10 minut, pokud hypoglykemické pžíznaky trvají přes deset minut od podání potravy, je třeba příjem cukrů zopakovat.
Časté opakování hypoglykemie, zejména u nevhodně léčených diabetiků má za následek postupné oslabení až vymizení příznaků. Zejména při poklesu hladiny cukru v krvi ve spánku se jedná o život ohrožující stav, kdy dojde k absolutnímu poklesu cukrů v krvi - hypoglykemické kóma. V tomto stavu diabetik není schopen přijímat potravu a je nezbytné okamžitě kontaktovat rychlou záchrannou službu. Jem ožné diabetikovi injekčně aplikovat hormon glukagon (antagonista inzulínu), pokud je jím vybaven, nebo vložit kostku cukru mezi dásně a tváře, cukr rozpuštěný slinami v ústech přechází do krve (nevkládat cukr pod jazyk, hrozí zadušení). Relatvně častá chyba při kómatu je diabetikovi aplikovat inzulín, ve většině případů však toto jednání vede ke smrti, proto se při ztrátě vědomí doporučuje vložit cukr do tváří. Hyperglykémie je totiž mnohem lépe akutně zvládnutelná než hypoglykémie a nemusí vést k bezprostřednímu úmrtí.
Dieta diabetiků by měla být vyrovnaná, aby pokryla požadavky spotřeby glukózy organismu, ale výrazně je nepřesahovala. Mohlo by pak snáze dojít k rozvoji obezity, která by znamenala další komplikace. Denní spotřebu energie je třeba mírně uzpůsobovat aktuálnímu stavu. Strava se přepočítává na jednotky (mmol glukózy/l krve) tak, aby denní dávka energie dosáhla optima. Diabetici by se měli vyhýbat silně energetickým pokrmům (cukroviny, slazené a alkoholické nápoje, tučná strava aj).

DC Paprsek

17. prosince 2014 v 20:38 | TerKu |  Poskytovatel UR v místě bydliště
DC Paprsek - komplexní péče o děti a mládež s postiženími
Dětské centrum Paprsek bylo založeno 1. 4. 1994 jako modelové zařízení komplexní péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny. Organizace poskytuje na území hlavního města Prahy sociální službu denní stacionář a chráněné bydlení, věnuje se terapii a odbornému poradenství v oblasti psychologie, logopedie, rehabilitace a pedagogiky podle M. Montessori a pořádá přípravné kurzy v rámci náhradní rodinné péče. Středisko Hloubětín, Prosek, DAR v Dejvicích a Setkání v Měcholupech nabízí denní stacionář, středisko Domeček v Lahovicích a středisko Setkání chráněné bydlení. Poradenství a kurzy NRP probíhají v Rodinném centru Zdeňka Matějčka v Hloubětíně. Celková kapacita denních stacionářů je 89 klientů, v chráněném bydlení žije 10 klientů.

Založení Dětského centra Paprsek bylo umožněno společenskými proměnami po listopadu 1989. V sociální oblasti jsme do nového období vstupovali s dědictvím tradičního segregačního modelu, který postižené jedince a dokonce i děti vyčleňoval z přirozeného a pro vývoj nezbytného prostředí rodiny a občanské komunity.
Dětské centrum Paprsek bylo jako samostatné modelové zařízení komplexní péče o děti a mládež se závažnými a kombinovanými postiženími a o jejich rodiny v městě Praze zřízeno dne 1. 4. 1994. Úkolem DC Paprsek podle zřizovací listiny je především zabezpečovat interdisciplinární komplexní péči o děti se závažnými, zvláště kombinovanými postiženími a o jejich rodiny s respektem k zásadám moderního humánního přístupu, jak je vyjádřen v mezinárodních i našich dokumentech vyjadřujících práva osob s postižením.
Od 1. 1. 1996 byly spoluprací Magistrátu hl. m. Prahy a městské části Praha 9 k DC Paprsek jako středisko přičleněny bývalé rehabilitační jesle v Bílinské 517 na Proseku, jež by jinak zanikly. Jejich činnost se podařilo oživit, doplnit a rozšířit, takže i tam je nyní poskytována komplexní péče dětem předškolního a školního věku s postižením, mladým dospělým s postižením a jejich rodinám.
Téměř 10 let činnosti DC Paprsek plně potvrdilo potřebu zařízení, která poskytují komplexní služby, zejména formou denního pobytu, nabídkou poradenských služeb a v případě dětí útlého věku v podobě mobilní služby - odborné péče poskytované přímo v rodinách (v rámci rané péče či intervence). Zkušenost ovšem také ukazuje, že vývoj dětí se závažnými postiženími není ukončen 18. rokem věku a vyžaduje cílenou podporu a kontinuitu péče i za rámec věku mladistvých. Tak vyvstala potřeba tuto péči prohloubit a rozšířit, aby byla k dispozici i mladým dospělým. K takovému rozšíření péče v DC Paprsku se za podpory odpovědných míst Magistrátu vytvářely po dlouhou dobu podmínky. Poté co se podařilo ve spolupráci Magistrátu a MČ Praha 14 začlenit do DC Paprsku objekt ve Svépravické č. 701 v Hloubětíně, územně přímo související s hlavní budovou v Šestajovické ulici, jsou pro tento projekt vytvořeny potřebné prostorové podmínky a projekt je po letech usilování zrealizován. Nejméně 12 mladých dospělých může od dubna roku 2005 využívat nově zrekonstruované prostory.
Od 1. 1. 2004 byl z organizačních důvodů začleněn do struktury DC Paprsek stacionář Dar v Alžírské ulici v Praze 6. Středisko DAR bylo založeno v roce 1991 a jeho posláním je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi.
V témže roce byl Dětskému centru Paprsek svěřen do užívání objekt Institutu Eda Robertse v Milánské ulici 471 v Praze 10. V tomto středisku bylo dosud zabezpečováno chráněné bydlení pro 5 klientů a denní péče pro 15 klientů. Od jara 2005 se o víkendech rozběhla i odlehčující (respitní) péče a počítá se s jejím dalším rozvojem. V současné době dochází ke stěhování střediska do nových prostor v Parmské ulici, rovněž na Praze 10. Zahájení provozu v nových prostorách očekáváme v lednu roku 2007.

http://www.dcpaprsek.org

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

16. prosince 2014 v 0:42 | PetE |  Poskytovatel UR v místě bydliště
Právní forma
obecně prospěšná společnost
26594382
Statutární zástupci
Mgr. Petra Bednářová
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje (CZP PK) je nestátní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, která se zabývá převážně problematikou osob se zdravotním postižením a seniorů.
Přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich inkluzi do společnosti je hlavní myšlenkou CZP PK. CZP PK působí jako poradenské a kontaktní místo pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké, kontaktní místo pro právnické osoby které pracují ve prospěch zdravotně postižených, dále jako zprostředkovatel pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu a v neposlední řadě jako obhájce práv zdravotně postižených.
Všem klientům CZP PK je garantována dostupnost, odbornost a profesionalita poskytovaných služeb a to bez ohledu na druh nebo rozsah postižení, členství v organizacích zdravotně postižených nebo bez ohledu na situaci, ve které se klient nachází, nebo kterou je výhledově ohrožován.

Odborné sociální poradenství

Poradna je určena všem občanům se zdravotním postižením a seniorům a jejich rodinným příslušníkům, rodičům dětí se zdravotním postižením, opatrovníkům osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a právnickým osobám pracující ve prospěch osob zdravotně postižených a seniorů.
Sociální poradenství:
 • Základní sociální poradenství
 • Odborné sociální poradenství
Součástí odborného sociálního poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Cíl sociálního poradenství

poskytování rad, informací, pomoci a podpory osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou takovou situací ohrožováni, a kteři nejsou schopni řešit tuto situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí.

Cílové skupiny

 • Osoby se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení
 • Senioři
 • Rodinní příslušníci osob se zdravotním postižením a seniorů
 • Opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům
 • Právnické osoby pracující ve prospěch osob zdravotně postižených a seniorů
V čem Vám můžeme pomoci:
 • Informace, podpora a pomoc při řešení nepříznivé životní situace seniorů a osob se zdravotním postižením
 • Zprostředkování navazujících služeb
 • Poradenství týkající se dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Poradenství týkající se příspěvku na péči
 • Informace týkající se postupu při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby
 • Pomoc při zpracování žádosti, podání a odvolání určených poskytovatelům sociálních služeb a orgánům veřejné správy ve věcech sociálních služeb a sociálního zabezpečení
 • Informace a rady při výběru a možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • Konzultace při řešení bezbariérovosti bytů pro klienty s omezenou možností pohybu. Externí konzultant CZP PK navštíví klienty přímo v jejich domově.
 • Spolupráce a poradenství ostatním organizacím pracujícími s osobami se zdravotním postižením a seniory.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek je službou sociálního poradenství. Půjčovna neslouží k trvalému zapůjčení pomůcek. Pomůcky jsou určeny pro klienty CZP PK, které pomůcku potřebují, ale ještě nemají svou vlastní nebo potřebují pomůcku pouze dočasně. Jedná se o lidi po úrazech a operacích, nemocné, seniory a osoby se zdravotním postižením. Klienti si také mohou přijít konkrétní pomůcku do CZP PK pouze vyzkoušet, seznámit se s ní, zjistit jak se s pomůckou zachází anebo si z několika typů vybrat tu, která nejvíce vyhovuje a tu si potom nechat napsat od svého odborného lékaře.

Řízená osobní asistence

CZP PK zajišťuje ve svém středisku v Rokycanech řízenou osobní asistenci. Osobní asistence je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí, kde klient žije a při činnostech, které osoba pořebuje.
Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba probíhá podle uzavřené písemné smlouvy o poskytování sociální služby. Tato služba je poskytována za úhradu ve výši 70,-Kč za hodinu.

Cíl osobní asistence

zajistit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a co nejdelší setrvání v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cílové skupiny

 • Osoby se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou služby, které jsou poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. K základním činnostem patří zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíl sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Zabránění sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činností a pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílové skupiny

 • Osoby se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení
 • Senioři

Počítačová učebna

Učebna CZP PK je bezbariérová jednak svým vstupem, ale je vybavena i speciálními stolky pro vozíčkáře, speciální klávesnicí pro osoby se zrakovým postižením a osoby s poruchami motoriky. Dále je místnost vybavena indukční smyčkou, kterou využijí osoby se sluchovým postižením. Lektor se vždy věnuje maximálně pěti osobám, což zajišťuje individuální přístup ke každému z nich.
Cílem kurzů je naučit zájemce s přihlédnutím k jejich možnostem pracovat s počítačem, naučit je pracovat se základními programy - Word, Excel a získat přístup k informacím na internetu, které jsou pro osoby se zdravotním postižením velmi potřebné. Po osvojení práce s internetem získá uživatel přístup k informacím, které může využít při hledání pracovního místa nebo možnostem strávení volnočasových aktivit. Naučí se elektronické komunikaci, práci s e- podatelnou a vyplňování elektronických formulářů. Pokud má klient zájem, má možnost i individuálních konzultací. Kurzy jsou sestaveny tak, že plně respektují věk i postižení uživatelů. Klienti s poruchou pohyblivosti horních končetin si díky osvojení práce s počítačem mohou napsat text, což by se jim při psaní rukou nepodařilo.
Klienti si také mohou zažádat na sociálním odboru obce s rozšířenou působností o příspěvek na pořízení počítače v rámci příspěvku na opatření zvláštních pomůcek podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., § 33, pokud bude počítač využíván k přípravě budoucího povolání nebo k pracovní činnosti.

Odborné přednášky

V rámci sociálně aktivizačních služeb pořádá CZP PK ve svých prostorách odborné přednášky na aktuální témata týkající se problematiky osob se zdravotním postižením a seniorů

Kroužek ručních prací

V prostorách CZP PK se každý týden schází skupina seniorů, které spojuje zájem o ruční práce. Tyto kreativní techniky jako malování, šití, pletení, paličkování jednak napomáhají udržovat rozsah kloubní pohyblivosti, ale také mají příznívý vliv na psychiku.
Velký úspěch mají při pořádání tematicky zaměřených výstav. Ty jsou pořádány několikrát do roka a jsou určeny široké veřejnosti.
Více informací a fotografie některých výrobků si můžete prohlédnout na stránkách http://krouzekdovednychrukou.estranky.cz/

Trénink paměti

Od března 2009 nabízíme v rámci sociálne aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pod vedením certifikovaného trenéra kurzy Trénink paměti

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro seniory a osoby se zdravotním postižením (poživatele invalid. důchodu)

Co se dozvíte

Jak fungují naše mozkové hemisféry, jak vlastně naše paměť funguje a proč bychom jí měli procvičovat

Co zjistíte

Že vám paměť funguje dobře a při použití správné techniky si zapamatujete velké množství informací.

ALKA o. p. s.

15. prosince 2014 v 7:45 | Petvev |  Poskytovatel UR v místě bydliště
ALKA o. p. s. je:

- organizace, kterou založili rodiče a speciální pedagogové dětí s vážným tělesným a kombinovaným postižením z Příbrami a širokého okolí

- příbramská nezisková organizace poskytující ucelenou rehabilitaci dle konceptu sdílené péče

- obecně prospěšná společnost

- provozovatel Centra péče o handicapované ALKA a Denního stacionáře ALKA

- registrovaný poskytovatel sociálních služeb

- člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

- ergoterapeutické pracoviště

- zakladatel a člen SANNO (Společná asociace nestátních neziskových organizací hl. m. Prahy a Středočeského kraje)


Klientelu ALKA, o.p.s. tvoří 33 dětí a dospělých se zdravotním postižením ve věku od 1 roku do 50 let, ale také jejich rodin. Postižení klientů je různého stupně, jedná se většinou o kombinovaná postižení (DMO, ale i jiné diagnózy, např. autismus, Downův syndrom, ataxie atd.), velká část klientů má těžké, navíc kombinované postižení a pohybuje se často výhradně za pomoci lokomočních pomůcek (vozík, kočár). Dále na Sociální rehabilitaci Therasuit dochází 33 klientů z celé ČR.

ALKA, o.p.s. v Příbrami a okolí vykrývá svou aktivitou sociální, zdravotní a částečně pedagogické služby, které zde nejsou dostupné, nicméně jsou velmi důležité a potřebné. V současné době jsou služby maximálně využívány a klientů neustále přibývá. Veškerou péči staví na individuálním přístupu, individuálním plánování a na konceptu bazální stimulace. Služby jsou postaveny na filozofii sdílené péče, který bude zřejmě brzy zakotven i v legislativě ČR. Tento moderní koncept umožňuje rodinám péči o handicapovaného člena přímo v domácím prostředí, nikoliv v ústavu, což je zajištěno sdílením péče s dalšími subjekty, které náročnou non-stop péči pomáhají rodině řešit.

Od roku 2008 je ALKA, o.p.s. registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Nabízejí sociálně aktivizační služby (fyzioterapii, řemeslné dílničky, muzikoterapii, hipoterapii), sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, denní stacionář, sociální rehabilitaci Therasuit a sociální rehabilitaci pracovní. Od roku 2009 jsou nestátním zdravotnickým zařízením a uzavřeli v roce 2010 smlouvy se zdravotními pojišťovnami (VZP, ZPMVČR, ČPZP). Cílem je ucelená dlouhodobá péče o klienta a jeho rodinu, aby postižení klienti mohli zůstávat co nejvíce se svou rodinou a ta přitom mohla fungovat - jak jen to lze s ohledem na dlouhodobý stav handicapovaného klienta - normálně.

Veškeré aktivity (kromě hipoterapie) jsou realizovány v prostorách Oblastní nemocnice Příbram a.s. v budově C v areálu II. na Zdaboři (dříve ZÚNZ) v přízemí, kde také sídlí ALKA, o.p.s. Do zmíněných prostor je umístěn i denní stacionář. Tato lokalita je pro klienty velmi příznivá, a to proto, že je to bezbariérový prostor s možností zaparkování před objektem, nedaleké zastávky autobusu městského i autobusů směřujících mimo Příbram a s návazností na zdravotní služby v areálu. Pouze hiporehabilitace probíhají cca 4 km od Příbrami v obci Kozičín.

Zdroje - http://www.alkaops.cz/

APOSS

14. prosince 2014 v 20:29 | PeKrt |  Poskytovatel UR v místě bydliště

APOSS Liberec je příspěvková organizace, která poskytuje služby sociální pomoci a podpory, jejichž cílem je zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život osob se zdravotním postižením.


1. Centrum denních služeb

Sociální služba centra denních služeb je poskytována ve vile se zahradou, ve které je souběžně provozována služba týdenního stacionáře.
Vila se nachází v klidné, vilové zástavbě nedaleko centra Liberce.
Centrum denních služeb je ambulantní sociální služba, která je poskytována v průběhu kalendářního roku, pouze v pracovní dny, v časovém rozpětí 6:30 hod. - 17:00 hod.
Cílovou skupinou centra denních služeb jsou osoby s mentálním postižením v lehkém stupni závislosti až úplné závislosti, ve věku od 7 let.
V centru denních služeb je klientům poskytována pracovní terapie.
Klienti se učí základní sociální dovednosti a účastní se volnočasových aktivit.

2. Týdenní stacionář

Služba týdenního stacionáře je poskytována ve vile se zahradou, ve které je souběžně provozována služba denního centra. Vila se nachází v klidné, vilové zástavbě nedaleko centra Liberce.
Klienti týdenního stacionáře mají k dispozici 3 ložnice, společenskou místnost a nutné sociální zázemí. V odpoledních hodinách využívají i ostatní prostory denního centra - společenská místnost, keramická dílna, kuchyňka, tělocvična, zahrada s velkým altánem.

Sociální služba je poskytována v průběhu kalendářního roku v pracovní dny, vždy od pondělí 6:30 hod. do pátku 17:00 hod.

Cílovou skupinou týdenního stacionáře jsou osoby s mentálním postižením ve věku od 7 let do 26 let, ve středně těžkém stupni závislosti až úplné závislosti. Základními činnostmi jsou: ubytování, zajištění celodenní stravy, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Dále jsou zajišťovány volnočasové aktivity.
3. Domov pro osoby se zdravotním postižením (Chrastava)
Poslání
Posláním Domova je zajištění důstojného a bezpečného života osobám s mentálním postižením a poskytování takové podpory a pomoci, která jim vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a individuálním potřebám umožní vést plnohodnotný život.
Cílová skupina
Osoby s mentálním postižením ve věku od 18 let, které z důvodu trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou péči a podporu, která jim nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí ani za pomoci rodiny nebo jiné terénní služby.

4. Základní škola praktická a základní škola speciální (Frýdlant)

ZŠ speciální, odloučené pracoviště Liberec, v současné době disponuje dvěmi třídami, kde jsou vzděláváni žáci s MP, PAS, DMO a dalšími vadami dle platných vzdělávacích programů.
Ve třídách je vzděláváno 4-6 žáků za přítomnosti dvou pedagogů.
ZŠ speciální nabízí též možnost vzdělávání v přípravném stupni.


Kontakty:

APOSS Liberec, příspěvková organizace
Zeyerova 832/24
460 01 Liberec
tel: (+420) 485 106 681
e-mail: aposs@aposs.cz
IČ: 71220071

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Nová Ves 55
46331 Chastava
tel: (+420) 482 725 416

Vršovická zdravotní a.s.

14. prosince 2014 v 18:56 | VeruS |  Poskytovatel UR v místě bydliště

Vršovická zdravotní a.s. provozuje od roku 2009 nestátní zdravotnické zařízení v části zrekonstruované budovy Léčebny Vršovice.

Naše společnost poskytuje léčebnou ambulantní péči v těchto oborech: FBLR (léčebná rehabilitace včetně fyzioterapie, vodoléčebných a elektroléčebných procedur), vnitřní lékařství (interna), kardiologie, chirurgie, ortopedie, gynekologie, urologie, psychiatrie, RTG a lůžkovou péči v oborech následná rehabilitační péče (20 lůžek) a následná intenzivní péče (15 lůžek)
Kontakt: tel.: 271 008 700, e-mail: info@vzas.cz
http://www.vzas.cz/rubrika/9-kudy-k-nam/index.htm

Zápisník jedné lásky

14. prosince 2014 v 18:48 | VeruS |  Téma zdravotního postižení ve filmu
Zápisník jedné lásky (v americkém originále The Notebook) je americké romantické drama z roku 2004, které režíroval Nick Cassavetes podle scénáře, který napsali Jeremy Leven a Jan Sardi. Scénář je založen na stejnojmenné knize od Nicholase Sparkse.
V novodobém pečovatelském domě starší muž, kterému lidé říkají "Duke" (James Garner) začíná číst romantický milostný příběh ze svého zápisníku starší ženě, která je pacientkou (Gena Rowlands).
Příběh, který vypráví, začíná v roce 1940. V Seabrook Island v Jižní Karolíně se místní vesnický chlapec Noah Calhoun (Ryan Gosling) zamiluje do sedmnáctileté dívky z bohaté rodiny, jménem Allie Hamilton (Rachel McAdams) poté, co jí uvidí na pouti a společně prožívají idylickou letní romantickou lásku. Noah vezme Allie do opuštěného domu a řekne jí, že ten dům pro ně koupí. Později ten večer ho Allie požádá, aby se s ní pomiloval, ale přeruší je Noahův kamarád Fin (Kevin Connolly) se zprávou, že Allie na příkaz jejich rodičů hledá policie. Když se Allie a Noah vrací do sídla jejích rodičů, tak Allie její rodiče zakážou vídat Noaha, o kterém říkají, že je "nula, nula, nula, která není pro tebe". Dvojice se rozchází a následující ráno Alliina matka jí oznámí, že se rodina vrací zpět domů do Charlestonu.
Noah píše Allie každý den dopis po dobu jednoho roku, ale Alliina matka je však všechny sesbírá a ukryje. Když Allie a Noah nevidí kontakt od toho druhého, tak nemají jinou možnost, než v jejich životech pokročit dál. Noah a Fin bojují vedruhé světové válce a Finn je v jedné z bitev zabit. Allie se stane dobrovolnicí v nemocnici pro zraněné vojáky, kde se setkává s Lonem Hammondem mladším (James Marsden), mladým právníkem, který je pohledný, sofistikovaný a okouzlující a navíc pochází z bohaté rodiny. Allie a Lon se k potěšení Aliiných rodičů zasnoubí, ale když ji Lon požádá o ruku, tak Allie uvidí v novinách šokovanou a raněnou tvář Noaha. Allie je překvapena, když se dočte v novinách, že Noah dokončil dům a navštěvuje ho v Seabrooku.
Zpět v současnosti zjistíme, že starší žena je ve skutečnosti Allie, která trpí Alzheimerovou chorobou a nepamatuje si nic z událostí, které se zatím v filmu odehrály. Duke, muž, který ji příběh předčítá, je ve skutečnosti její manžel Noah, ale Allie ho nepoznává.
Zpět ve čtyřicátých letech přijíždí Allie do Seabrooku, kde zůstává u Noaha doma a po dni obnoví svůj silně romantický vztah a milují se. Ráno se na Noahově prahu objevuje Alliina matka, která řekne Allie, že Lon přijel do Seabrooku, aby ji vzal domů. Allie její matka bere na projížďku a prozrazuje jí, že před dvaceti pěti lety také milovala podobného muže, kterého jí rodiče také neschvalovali. Opouští Allie se svazkem dopisů-všechny Noahovy dopisy (a řekne jí, že je skrývala, protože ji chtěla ochránit přes zlomeným srdcem) a doufá, že Allie učiní správné rozhodnutí. Allie se přizná Lonovi, že svůj čas trávila s Noahem. Lon je rozzlobený, ale řekne ji, že ji stále hluboce miluje. Allie mu řekne, že ví, že by s ním měla být, ale zůstává nerozhodná.
V současnosti se Duke ptá Allie na to, kterého si vybrala. Mladá Allie se objevuje na Noahově, Lona nechala v hotelu a vybrala si Noaha. Starší Allie si najednou pamatuje svou minulost; poté, co se dozvěděla o svém onemocnění, tak sama napsala jejich příběh do zápisníku s instrukcemi pro Noaha, které znějí "přečti mi tohle a já se k tobě vrátím". Ale o minutu později se dostaví úpadek a Allie opět ztrácí své vzpomínky na Noaha. Allie panikaří, nechápe, kdo to je a musí být uklidněna sedativy.
Starší Noah má srdeční záchvat a vidíme, že je Allie na čas sama. Ale když se Noah dostatečně uzdraví, tak jednoho večera opět přichází do Alliina pokoje, kde se snaží, aby si na něj vzpomněla. Allie se ptá Noaha ohledně toho, co se jim stane, když nebude schopná si pamatovat už nic a on jí ujišťuje, že by jí nikdy neopustil. Ona se ho zeptá, zda si myslí, že jejich silná a vzájemná romantická láska k tomu druhému je dostatečně silná, aby "spolu odešli" a on jí odpoví, že si myslí, že jejich silná láska může udělat cokoli. Poté, co si řeknou, že se navzájem milují, tak usínají v Alliině posteli. Následující ráno je zdravotní sestra nachází oba dva mrtvé. Oba dva zemřeli tomu druhému v náručí.

Tento velmi dojemný film bych doporučila lidem, kteří si myslí, že jsou kvůli své nemoci na obtíž. Ukazuje totiž více pohled druhé strany - milujícího partnera.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pisn%C3%ADk_jedn%C3%A9_l%C3%A1sky

Volno, občanské sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením

13. prosince 2014 v 22:16 | StarVe |  Poskytovatel UR v místě bydliště
Název organizace: Volno, občanské sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením

Adresa: Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín II

Poslání našeho občanského sdružení je rozšířit nabídku sociálních služeb tak, aby dítě s postižením zůstalo v rodině a nemuselo nastoupit do celoročního pobytového zařízení. Posláním našeho občanského sdružení je podporovat rodiny, které pečují o dítě/děti s autismem a dalšími poruchami autistického spektra, o dítě/děti s mentálním postižením a dítě/děti s kombinovaným postižením.

Poskytované sociální služby:
- odlehčovací služby
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
- sociální rehabilitace
- odborné sociální poradenství

Ve Středisku se pracuje s těmito principy sociálních služeb:
- profesionalita - poskytovaná odborníky,
- kontinuálnost - soustavná práce s uživateli v čase i v nabídce služeb,
- dostupnost - služby dostupné místně i finančně,
- transparentnost - služby "průhledné" pro odbornou i laickou veřejnost,
- bezpečnost - služby bezpečné pro uživatele - uplatňování principů vzájemné úcty, hodnoty a důvěry, dodržování lidských práv lidí s postižením, poskytování služby s maximálním ohledem na potřeby a přání uživatele.

Cíle činnosti:

Podpora pečující rodiny.

Podpora osob s autismem a s mentálním a kombinovaným postižením - posilování přirozených vazeb a vztahů, začleňování do společnosti

Rozvoj sociálních služeb v regionu

Zvyšování komplexní informovanosti pečujících o děti a mladé dospělé s autismem a poruchami autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením.

Zvyšování informovanosti veřejnosti o autismu a poruchách autistického spektra, o mentálním a kombinovaném postižení a z toho vyplývajících specifikách, s cílem změnit tak postoje veřejnosti k lidem s postižením.

Spolupráce s dalšími organizacemi, které se podílejí na péči o děti/lidi s postižením např. příslušné úřady, školy, základní školy - speciální, organizace poskytující sociální služby, rodičovské organizace, odborné organizace…

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

13. prosince 2014 v 15:45 Poskytovatel UR v místě bydliště
Hamzova léčebna byla založena již v roce 1901 prof. MUDr. Františkem Hamzou jako první léčebný ústav pro tuberkulózní a skrofulózní děti ve střední Evropě. Ve skromných podmínkách založil tehdy MUDr. Hamza ústav ve své vile pod poutním kostelem na Chlumku v obci Luže. V průběhu prvního roku jeho činnosti (1901) se zde léčilo 11 dětí. Hamza postupně budoval velký ústav domácího typu. Byla v něm zajištěna sociální rovnost dětí z rodin majetných i nemajetných. Dobrými výsledky činnosti svého ústavu MUDr. Hamza dokázal, že léčením TBC ve vnitrozemském klimatu lze dosáhnout stejných výsledků, jako ve vysokých horách nebo u moře. Nemocných dětí přibývalo a léčebna se proto postupně rozšířila do dalších, nově dostavěných budov, na prostorném svahu mezi Mariánským chrámem na Chlumku a zříceninou hradu Košumberk. Ústavní budovy pavilónové soustavy byly účelně rozptýleny v čistém, sluncem přímo prosvěcovaném prostoru. V průběhu třicátých let minulého století zde byly postupně postaveny všechny léčebné a hospodářské budovy, které léčebna využívá dodnes.Pohled na budovy původního ústavu pod Chlumkem
Pohled na budovy původního ústavu pod Chlumkem


Pohled na
Pohled na "Košumberskou část " ústavu ve 30. letech minulého stoletíPět let po 2. světové válce se léčebna řadila mezi největší tuberkulózní ústavy ve střední Evropě. Léčily se zde všechny formy tuberkulózy u dětí ve věku od 2 do 16 let.

MUDr. Zdeněk Mátl (v letech 1961-1979 ředitel ústavu)
MUDr. Zdeněk Mátl (v letech 1961-1979 ředitel ústavu), MUDr. Věra Stará a MUDr. Miloslav Motyčka při cvičení dítěte s neurologickou dg


V roce 1962 byla léčba tuberkulózy v Luži ukončena a léčebna upravena na zařízení pro rehabilitaci nemocných s pohybovými vadami. V roce 1969 bylo v pavilónu D otevřeno oddělení pro batolata po dětské mozkové obrně. Bylo to tehdy jediné oddělení pro takto malé děti s tímto postižením v Československu a jedno z mála oddělení na světě. Od roku 1991 se v léčebně léčí i dospělí nemocní. V roce 1992 přijala léčebna název "Hamzova dětská léčebna". Toto období přineslo celou řadu nových léčebných metod. V roce 1993 byla po rekonstrukci třetího patra pavilónu G otevřena Spinální rehabilitační jednotka s počtem dvanácti lůžek. V té době to bylo jediné oddělení pro rehabilitaci dětí a mládeže po úrazu míchy v České republice.V letech 1994 - 1997 byly postupně zrekonstruovány tři pavilóny léčebné péče - pavilón K, I, a A. Modernizované interiéry pavilónů byly určeny již pro dospělé pacienty. Po rozsáhlé rekonstrukci pavilónu F v roce 1995 vzniklo ve spojení s pavilónem A "Centrum léčebné a pracovní rehabilitace", především pro pacienty po cévních mozkových příhodách. Léčebna je první akreditované a dnes již i reakreditované léčebné zařízení následné péče podle podmínek SAK v České republice a v rámci Ortopedické protetiky má "Certifikát BS EN ISO 9001:2000.